Doelstellingen

Beleidsplan Euro-Toques Nederland (ETN) 2022

Missie:

ETN wil restaurantbezoekers ervan overtuigen dat al haar leden zich geroepen voelen om op ambachtelijke wijze te werken met natuurzuivere- en zo mogelijk regionale- en seizoensgebonden ingrediënten. Het gebruik van kunstmatige additieven en toevoegingen past om die reden niet binnen de filosofie van ETN. De persoonlijke invulling en creativiteit van de diverse chefs en hun brigade biedt de restaurantgasten daardoor een rijke variëteit in keuze.

Beleid:

Het motiveren, stimuleren en uitbreiden van het ledenbestand door een baken te zijn voor enthousiaste en gepassioneerde chefs. Middels ledenbijeenkomsten als klankbord te fungeren om het handvest dat vervat zit in de Code van Eer op een duidelijke wijze aan de leden voor te leggen en dit vervolgens aan de consument uit te dragen.

Als restaurantorganisatie meer dan voorheen ambacht, kwaliteit, wijn-spijs en gastvrijheid promoten.

Doelstelling:

Het Euro-Toques Nederland logo naar de consument uitdragen als een keurmerk van kwaliteit, ambacht en gastvrijheid. De missie, waarin de Code van Eer (de basisfilosofie zoals wijlen Paul Bocuse die bedoeld heeft ) leidend is, als een punt aan de horizon voor ogen te houden. Door het consequent uitdragen van de ETN-principes steeds meer enthousiaste, ambitieuze chefs aan ETN te binden. Naar buiten treden als een restaurantorganisatie met een eigentijdse en vooruitstrevende visie, gericht op ambacht, kwaliteit en duurzaamheid.

Strategie:

Intern:

  • Sinds 2012 zijn de taken binnen het bestuur met grote regelmaat gewijzigd. Doel is een heldere en reële taakverdeling en -omschrijving te maken, deze schriftelijk vast te leggen en de uitvoering daarvan goed te volgen. Alle activiteiten centraal houden binnen het bestuur: teamwork is the name of the game!.
  • Het consolideren van een adequaat en professioneel secretariaat waarbij een goede communicatie centraal moet staan. -Notulen en besluitenlijsten goed volgen.
  • Streven naar vernieuwing binnen het bestuur en dit aantrekkelijk maken door het afbakenen van taken c.q. verplichtingen.
  • De naleving van de Code van Eer blijven volgen en bij twijfel een second control toepassen.
  • Leden tijdig informeren over belangrijke items die te maken kunnen hebben met hun bedrijfsvoering, productgebruik, wetgeving, etc..
  • Het lidmaatschap van ETN en het daarmee verkrijgen van zakelijk voordeel (gezamenlijke consumentenbenadering, partner voordelen voor de leden en het onderlinge ledencontact) nader toelichten en explicieter maken.

Rijkevoort, 28-04-2022

Behoud van nationale en culinaire tradities
Koken naar eer en geweten
Gebruik van kwalitatieve grondstoffen
Zelfstandigheid ten opzichte van leveranciers
Producten van eigen bodem en streek verdienen voorkeur
Bescherming van kleine producenten
Vakwaarborg voor kwaliteit en smaak
Duurzaam omgaan met energie
Tegengaan van voedselverspilling
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Prijs mag nooit de compensatie zijn voor inkoop inferieure kwaliteit
Collegialiteit is regel