Beleidsplan Euro-Toques Nederland 2023

Missie:

ETN wil restaurantbezoekers informeren over het feit dat al haar leden zich richten op het ambachtelijk werken met natuurzuivere- en zo mogelijk streek- en seizoensgebonden ingrediënten. Het gebruik van kunstmatige toevoegingen past om die reden niet binnen de visie van ETN. De persoonlijke invulling en creativiteit van de diverse chefs en hun brigade biedt de restaurantgasten daardoor een rijke variëteit in keuze.

Beleid:

Het motiveren, stimuleren en uitbreiden van het ledenbestand door een baken te zijn voor enthousiaste en gepassioneerde chefs. D.m.v. ledenbijeenkomsten als klankbord te fungeren om zo de inhoud van de Code van Eer op een duidelijke wijze aan de leden voor te leggen en dit vervolgens aan de consument uit te dragen. Als restaurantorganisatie meer dan voorheen de kernwaarden: ambacht, kwaliteit, duurzaamheid, wijn-spijs en gastvrijheid promoten.

Doelstelling:

 • Het Euro-Toques Nederland logo naar de consument communiceren als een keurmerk van kwaliteit, ambacht en gastvrijheid.
 • De missie, waarin de Code van Eer zoals Paul Bocuse die bedoeld heeft leidend is, als een doel voor ogen te houden.
 • Door het consequent uitdragen van de ETN-principes steeds meer enthousiaste, ambitieuze chefs aan ETN te binden.
 • Naar buiten treden als een restaurantorganisatie met een eigentijdse en vooruitstrevende visie, gericht op ambacht, kwaliteit en duurzaamheid.

Strategie:

Intern:

 • Met de komst van de nieuwe bestuursleden sinds 2019 is er organisatorisch e.e.a. gewijzigd. Er is een heldere en reële taakverdeling en -omschrijving gemaakt. Alle activiteiten en besluiten worden centraal gehouden binnen het bestuur: teamwork is the name of the game!.
 • Het onderhouden van een adequaat en  professioneel secretariaat waarbij een goede communicatie centraal staat.
 • Streven naar verjonging binnen de vereniging. De naleving van de Code van Eer door bestuur, leden en partners blijven volgen en bij twijfel een second control toepassen.
 • Leden tijdig informeren over belangrijke items die te maken kunnen hebben met hun bedrijfsvoering, productgebruik, wetgeving, etc.
 • Het lidmaatschap van ETN en het daarmee verkrijgen van zakelijk voordeel ( gezamenlijke consumentenbenadering, partner voordelen voor de leden en het onderlinge ledencontact) nader toelichten en explicieter maken.

Extern

 • Doelgerichte acquisitie plegen maar wel een duidelijk selectiebeleid handhaven. De kernwaarden van ETN blijven leidraad.
 • Volop inzetten op zichtbaarheid richting consument via pr en social media en het realiseren en onderhouden van een eigentijdse mobiele website.
 • Het organiseren van wedstrijden, beurzen en inspiratiedagen bij leden om zo leden, partners en de vereniging een podium te geven.
 • Marketing en PR-activiteiten richting  leden en consument verbreden en intensiveren. (STRRN Magazine, een eigen ETN uitgave in de Feestperiode). Vertegenwoordigd zijn op vakbeurzen zoals Gastvrij Rotterdam en BBB/Folie Culinaire met wedstrijden, demonstratiekeuken en partnerpaviljoen. Het ETN logo moet herkend worden door restaurants, gasten en consument als een keurmerk voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Deskundigen uitnodigen voor brainsessies tijdens netwerkbijeenkomsten ( gekoppeld aan bestuursvergaderingen) lijkt ideaal: hiermee doen allen kennis op m.b.t. samenlevingsdiscussies die direct te maken hebben met ons vak, zoals we die in het verleden de puls visserij, vleestax,  ganzen-/eendenlever , 80 / 20 regel, kweekvlees etc..

Overleg zoeken met de G4 met behoud van eigen identiteit.
Daar we een restaurantorganisatie zijn de focus leggen  op het welzijn van onze restaurantleden. Iedereen heeft daar baat bij, de leden maar ook de business partners en gelieerde instelling.
Rijkevoort 01-06-2023

Behoud van nationale en culinaire tradities
Koken naar eer en geweten
Gebruik van kwalitatieve grondstoffen
Zelfstandigheid ten opzichte van leveranciers
Producten van eigen bodem en streek verdienen voorkeur
Bescherming van kleine producenten
Vakwaarborg voor kwaliteit en smaak
Duurzaam omgaan met energie
Tegengaan van voedselverspilling
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Prijs mag nooit de compensatie zijn voor inkoop inferieure kwaliteit
Collegialiteit is regel