http://www.euro-toques.nl

Leveringsvoorwaarden Euro-Toques Nederland
Euro-Toque 125px-rond

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN
EURO-TOQUES NEDERLAND

Gedeponeerd bij K.v.K. Amsterdam onder nummer 40.53.83.94

 

  1. Toepasselijkheid.

     1.1 Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op aanbiedingen, verkopen, overeenkomsten op afstand en leveringen van goederen door Euro-Toques Nederland te Noordwijkerhout ("verkoper") aan afnemer ("koper") behoudens indien en voor zover partijen uitdrukkelijk daarvan schriftelijk afwijken.

     1.2 Overeenkomst op afstand is een overeenkomst waarbij in het kader van een door Euro-Toques Nederlandgeorganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.3 Voordateen overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper ter beschikbaar gesteld.

  1. Aanbieding, bestelling en overeenkomst.

     2.1 Aanbiedingen van verkoper in catalogi en ander drukwerk, via Internet of anderszins zijn geheel vrijblijvend met name ook voor wat betreft prijzen, leveringstermijnen, maten, afmetingen, gewichten, gehalte, samenstelling, kleuren, technische gegevens, beschrijving en afbeeldingen. Deze worden steeds bij wijze van benadering verstrekt.

     2.2 Een overeenkomst op afstand kan gesloten worden zonder dat koper en verkoper zich in eenzelfde ruimte bevinden.

     2.3 Overeenkomsten tussen verkoper en koper komen tot stand door schriftelijke acceptatie van de zijde van verkoper.

  1. Prijzen.

     3.1 De prijs van de goederen verkocht door verkoper aan koper zal zijn: de prijs geldende voor de verschillende goederen op de dag dat de overeenkomst tot stand komt, behoudens tussen partijen schriftelijk overeengekomen andersluidende overeenkomst.

     3.2 De prijzen zijn gebaseerd op franco levering met een toeslag voor orders, lager dan € 500,-- en zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

     3.3 Behalve de kosten van de aflevering (aan een door koper opgegeven adres) is verkoper gerechtigd de extra kosten verbonden aan het opvolgen van speciale instructies van de koper (bijvoorbeeld verzending per expresse of per bijzonder transport) aan de koper in rekening te brengen.

  1. Levering.

     4.1 Door verkoper opgegeven en gehanteerde leveringstermijnen en leveringsdata zijn de door haar verwachte termijnen en data, tenzij door partijen schriftelijk fatale leveringstermijnen zijn overeengekomen.

     4.2 Verkoper is bevoegd een order in gedeelten te leveren en de eventueel hierop betrekking hebbende deelbetaling afzonderlijk te vorderen.

     4.3 Bezorging van goederen zal geschieden middels vervoer ter keuze van verkoper, tenzij tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk enige bijzondere wijze van vervoer werd overeengekomen.

  1. Risico-overgang.

     5.1 Het risico van de te leveren goederen gaat op het moment van aflevering op de koper over, ongeacht wat tussen verkoper en koper omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen.

     5.2 Koper is verplicht volledige medewerking te verlenen aan de levering en een spoedige lossing van de goederen uit het vervoermiddel te bewerkstelligen, waarbij wachttijden vermeden dienen te worden.

  1. Overmacht.

     6.1 Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot de volgende gebeurtenissen en/of situaties (ook indien de –verwachte- leveringstermijn reeds is overschreden): besluiten en maatregelen en/of uitblijven van vereiste vergunningen, keuringscertificaten of andere formaliteiten van of vanwege enige overheid, brand, slechte weersomstandigheden, arbeidsconflicten/-tekorten, uitvallen van energie -en/of watervoorziening, gebrek aan of vertraging in vervoer, transportschade, diefstal, bezitsverlies of vernietiging c.q. beschadiging van  bedrijfsmiddelen of -gegevens, breuk aan machines en/of gereedschappen, niet, niet goed of niet tijdig presteren van leveranciers en andere contractanten van verkoper. Al deze gevallen ontslaan verkoper van alle aansprakelijkheid en geven verkoper het recht de overeenkomst geheel, en indien reeds gedeeltelijk is gepresteerd of nog kan worden gepresteerd, gedeeltelijk door schriftelijk kennisgeving aan koper zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, zonder gehouden te zijn tot welke vergoeding van schade dan ook.

  1. Betaling.

     7.1 Behoudens schriftelijk overeengekomen uitdrukkelijk andersluidend beding, zoals levering na ontvangst betaling, dient betaling door koper van het netto factuurbedrag door verkoper te zijn ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder dat koper enig recht op korting of compensatie toekomt.

     7.2 Koper zal door overschrijding van de betalingstermijn in gebreke zijn ook zonder dat ingebrekestelling heeft plaatsgevonden. Alsdan is koper 1¼% vertragingsrente per maand of gedeelte van een maand aan verkoper verschuldigd of - indien deze hoger is 1/12 gedeelte van de wettelijke rente met een opslag van 3%.

     7.3 Alle betalingen zullen in de eerste plaats strekken in mindering op eventuele verschuldigde kosten, vervolgens rente en dan op de oudste openstaande factuur, ongeacht enige andersluidende afwijking zijdens koper.

     7.4 Voorts is koper gehouden aan verkoper te betalen alle eventuele gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, welke verkoper moet maken ter bewaring of uitoefening van zijn rechten, daaronder begrepen de declaraties van de door de verkoper ingeschakelde advocaten, deurwaarders en overigens de andere incassokosten in de ruimste zin des woords. Eventuele buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door koper aan verkoper verschuldigde bedrag met een minimum van

     € 100,-- exclusief BTW.

     7.5 Alle vorderingen van verkoper worden terstond opeisbaar wanneer het faillissement van koper wordt aangevraagd, deze surséance van betaling aanvraagt, liquideert en voorts zodra koper op enige wijze de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest en overigens het verhaal van de vordering van verkoper redelijkerwijs in gevaar zou kunnen komen.

  1. Eigendomsvoorbehoud.

     8.1 Alle verkochte producten blijven eigendom van verkoper totdat koper volledig aan al zijn verplichtingen uit welken hoofde ook tegenover verkoper zal hebben voldaan.

     8.2 Koper zal de goederen die uit hoofde van dit beding eigendom zijn gebleven van verkoper slechts mogen verkopen aan derden in het kader van een normale uitoefening van zijn bedrijf.

     8.3 Koper verbindt zich hierbij aan verkoper over te dragen alle vorderingen op derden ter zake van de verkoop van door verkoper geleverde goederen.

     Koper verbindt zich voorts ten behoeve van verkoper een eigendomsvoorbehoud te bedingen jegens bedoelde derden voor goederen welke nog eigendom van verkoper zijn gebleven.

     8.4 Het is koper niet toegestaan zodanige goederen te bezwaren of tot zekerheid in eigendom over te dragen aan derden.

     8.5 Verkoper heeft het recht te allen tijde goederen die eigendom zijn gebleven van verkoper bij koper terug te nemen.

     Koper is verplicht terugname van goederen door verkoper mogelijk te maken en verkoper daartoe vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, opslagplaatsen en terreinen van koper gedurende de normale kantooruren.

  1. Zekerheid.

     9.1 Alvorens tot aflevering c.q. uitvoering of voortzetting daarvan over te gaan heeft verkoper het recht om van koper te verlangen, dat deze ten genoegen van verkoper zekerheid stelt voor de voldoening van zijn verplichtingen.      

     9.2 Voldoet koper hieraan niet, dan is verkoper gerechtigd desgewenst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, terwijl koper dan gehouden is tot volledige vergoeding van de schade (waaronder geleden verlies en gederfde winst) die verkoper dientengevolge lijdt. Deze schade wordt door partijen vastgesteld op minimaal 20% van het betreffende factuurbedrag.

     9.3 Verkoper is steeds gerechtigd de goederen onder rembours te verzenden.

10.Garantie.

     10.1 Verkoper verleent geen verdere of andere garantie op door haar verkochte goederen dan de daarop door de fabrikant der goederen verleende garantie.

     10.2 Verkoper verbindt zich aan koper over te dragen alle eventuele rechten op garantie jegens de fabrikant c.q. toeleverancier. Enige verdergaande garantie wordt door verkoper niet verleend.

11.Reclame.

     11.1 Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen - en bij uiterlijk waarneembare gebreken, manco's en dergelijke onverwijld - moet koper nauwkeurig en gedetailleerd aan verkoper zijn eventuele bezwaren omtrent het afgeleverde ter kennis brengen. Goederen afgehaald bij onze magazijnen dienen door koper bij in ontvangstname te worden geïnspecteerd op uiterlijk waarneembare gebreken, manco's en dergelijke.

     11.2 Indien in artikel 10 omschreven toepasselijke garantie gegrond wordt bevonden, zal zij koper behulpzaam zijn bij het inroepen van rechten van koper jegens de fabrikant.

     11.3 Retourzending van verkochte goederen aan verkoper, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend- of andere instructies van verkoper. Vervoer en alle daaraan verbonden kosten zijn alsdan voor rekening van verkoper.

     11.4 Het door koper niet in acht nemen van aanwijzing of gebruiksvoorschriften ter zake van het geleverde ontheft verkoper van elke aansprakelijkheid voor schade die in verband met bedoeld verzuim kan ontstaan.

     11.5 Reclames schorten betalingsverplichtingen niet op.

12.Aansprakelijkheid.

     12.1 Verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor schade, zoals bedrijfsschade, immateriële schade of andere gevolgschade, welke koper mocht lijden door de verkochte goederen dan wel door handelen of nalaten van verkoper of zijn werknemers, met uitzondering van schade aan die goederen zelf.

     12.2 De aansprakelijkheid van verkoper wegens schade aan de verkochte goederen is beperkt tot de factuurwaarde van die goederen, zulks met een maximum van € 50.000,-- per schadegeval.

     12.3 Deze uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid wordt door verkoper hierbij bedongen mede ten behoeve van werknemers van verkoper c.q. derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken.

13.Conversie.

     13.1 De vernietiging of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

14.Competentie.

     14.1 Geschillen uit hoofde van deze overeenkomst of van nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, zullen bij uitsluiting voor zover het niet een vordering voor de Kantonrechter betreft - worden gebracht voor de bevoegde Rechter van de woonplaats van verkoper dan wel naar keuze van verkoper, de ook overigens bevoegde Rechter.

15.Toepasselijk Recht.

     15.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht toepasselijk, echter met uitsluiting van de Eenvormige Wet inzake de (totstandkoming van) Internationale Koop van Roerende Lichamelijke Zaken.


Over
Contact