http://www.euro-toques.nl

Euro-Toques International

Welkom op de pagina voor Euro-Toques Internationaal.

Op deze pagina vindt u alle informatie over Internationaal en eventueel belangrijke berichten

 
 

Euro-Toques International – Jean CASTADOT & Enrico DERFLINGHER / co-Présidents International
Hoofdkantoor: 19-21, rue du Luxembourg, B-1000 Bruxelles - tél. 00 32 / 25 06 88 29eurotoques-international.eu

met 12 landen in Europa


voor alle informatie vanuit ETI is er een link naar www.euro-toques.org


 6 september 2022

Vanuit Brussel heeft Euro-Toques International in vervolg op het nieuws van 5 augustus 2022 het volgende relevante nieuws geselecteerd:

Het aanstaande Spaanse voorzitterschap van de EU-Raad maakt zijn prioriteiten bekend

Tijdens een bijeenkomst tussen de Spaanse en Franse ministers van Landbouw op 26 augustus jongstleden om de situatie van de Europese landbouwmarkten in de context van de oorlog in Oekraïne te bespreken, werden de prioriteiten voor het aanstaande Spaanse voorzitterschap van de EU-Raad aangekondigd.

Spanje zal in de tweede helft van 2023 (van juli tot december 2023) het voorzitterschap van de EU-Raad bekleden. Ter herinnering: de belangrijkste rol van het "roulerende" voorzitterschap van de Raad, dat om de zes maanden van lidstaat verandert, is het plannen en voorzitten van de vergaderingen van de Raad en zijn voorbereidende instanties, zodat kwesties die als prioriteiten worden beschouwd, op de agenda kunnen worden geplaatst. agenda.

De Spaanse minister van Landbouw heeft 4 hoofddossiers in de agrovoedingssector geïdentificeerd, in overeenstemming met de door de Europese Commissie geplande en voorgestelde EU-wetgevingsontwikkelingen. Waaronder:

 de hervorming van de EU-regeling voor geografische aanduidingen,

 het toekomstige voorstel van de Commissie over voedingswaarde-etikettering,

 de wetgeving inzake nieuwe gnomische technieken (NBT),

 de verordening over het duurzaam gebruik van pesticiden.

Wat betreft de kwestie van pesticiden en meststoffen, waarvan de hoge prijzen problemen veroorzaken voor Europese boeren en veehouders, benadrukte Luis Planas (Spaanse minister) dat de Europese Unie "autonomie moet hebben bij de productie van meststoffen", en zijn Franse tegenhanger voegde eraan toe dat hij de "overgang van minerale meststoffen naar organische" wilde ondersteunen. Tijdens de gezamenlijke persconferentie verzekerden de ministers vervolgens dat ze de doelstelling deelden om "het gebruik van pesticiden aanzienlijk te verminderen" op voorwaarde dat ze oplossingen boden aan boeren om te blijven produceren en te zorgen voor wederkerigheid van normen met betrekking tot import uit derde landen.

Deze aankondiging presenteert de visie van het Spaanse voorzitterschap van de EU-Raad op de agenda van toekomstige initiatieven.

Wordt vervolgd.

p.s. vide www.europeanfoodforum.eu 


5 augustus 2022

Vanuit Brussel heeft Euro-Toques International in vervolg op het nieuws van 7 juli 2022 het volgende relevante nieuws geselecteerd:

Vijf Europese landen presenteren hun aanbevelingen voor het actualiseren van de diertransportwetgeving

Tijdens de Landbouwraad van 18 juli 2022 hebben Duitsland, België, Nederland, Denemarken en Zweden een gezamenlijk document gepresenteerd met daarin hun aanbevelingen voor herziening van de wetgeving op het vervoer van dieren binnen de Europese Unie en naar derde landen.

De delegaties pleiten met name voor een limiet van 8 uur voor het vervoer van alle dieren naar het slachthuis. Het rapport behandelt ook andere kwesties, zoals regels voor de uitvoer van levende dieren naar derde landen, de afmetingen van voertuigen voor het vervoer van dieren, vereisten voor voederintervallen en digitale instrumenten voor controles.

Hoewel de ministers van de lidstaten unaniem voorstander zijn van herziening van de regelgeving, is er nog enige terughoudendheid ten aanzien van belangrijke bepalingen. Wat bijvoorbeeld de beperking van de transporturen betreft, zijn Polen, Hongarije en Roemenië tegen deze limiet, aangezien sommige lidstaten geen slachthuizen in de buurt van hun veehouderijbedrijven hebben.

De Europese Commissie zal naar verwachting in het 4e kwartaal van 2023 haar voorstel over dierenwelzijn presenteren, tot herziening van de verordening betreffende de bescherming van dieren tijdens het vervoer (opgericht in 2004). Tegen september zal de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) een reeks wetenschappelijke beoordelingen en adviezen uitvoeren die als referentie zullen dienen voor de Europese Commissie, ook op het gebied van diertransport.

Wordt vervolgd.

p.s. vide www.europeanfoodforum.eu  


7 juli 2022

Vanuit Brussel heeft Euro-Toques International in vervolg op het nieuws van 14 juni 2022 het volgende relevante nieuws geselecteerd:

Vrijhandelsovereenkomst EU-Nieuw-Zeeland: sluiting van de onderhandelingen over het opnemen van voorwaarden inzake dierenwelzijn in het tariefcontingent voor Nieuw-Zeelands rundvlees

 De onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland begonnen in juni 2018. Op 30 juni 2022 maakte Vladis Dombrovskis, Executive Vice President for Trade van de Europese Commissie, tijdens een persconferentie bekend dat er een voorlopig handelsakkoord was gesloten, substantiële onderhandelingen over landbouw- en agrovoedingsproducten.

 Het persbericht van de Europese Commissie garandeert inderdaad dat "gevoelige producten" - waaronder rundvlees, schapen, zuivelproducten, maïs en ethanol - worden beschermd. In de praktijk voorziet de overeenkomst dat nog eens 10.000 ton rundvlees op de EU-markt zal worden toegelaten tegen een verlaagd tarief van 7,5%, waarvan het volume "gefaseerd zal worden ingevoerd over een periode van zeven jaar".

 Al met al "zal de bilaterale handel als gevolg van deze overeenkomst naar verwachting met 30% toenemen, met een jaarlijkse EU-export tot 4,5 miljard euro", aldus vertegenwoordigers van de Europese Commissie.

 Daarnaast moet worden opgemerkt dat de overeenkomst een voorwaarde op basis van dierenwelzijn bevat in het tariefcontingent dat is vastgesteld voor Nieuw-Zeelands rundvlees.

 De meningen van belanghebbenden over de kwestie zijn gemengd. Terwijl de organisatie Eurogroup for Animal de invoering van de dierenwelzijnsvoorwaarde in het tarief "van harte verwelkomt", "betreurt" de Copa-Cogeca de tariefcontingenten die zijn toegekend aan de Nieuw-Zeelandse export van rundvlees, schapen en zuivelproducten, die zij "te veel" vindt. groot” in verhouding tot de vraag van de Europese markt.

 De ontwerpovereenkomst is nog niet gepubliceerd en moet vooraf in alle officiële EU-talen worden vertaald. Daarom zijn de details van de dierenwelzijnsbepaling niet precies bekend. De Europese Commissie zal de overeenkomst vervolgens ter ondertekening en ratificatie aan de Raad voorleggen. De tekst wordt vervolgens ter goedkeuring naar het Europees Parlement gestuurd. Zodra de overeenkomst is aangenomen, krijgen de EU en Nieuw-Zeeland de gelegenheid om de overeenkomst te ondertekenen en zal Nieuw-Zeeland deze moeten ratificeren om de overeenkomst in werking te laten treden. 

Wordt vervolgd.

p.s. vide www.europeanfoodforum.eu


 14 juni 2022

Vanuit Brussel heeft Euro-Toques International in vervolg op het nieuws van 11 mei 2022 het volgende relevante nieuws geselecteerd:

Europese Commissie publiceert haar rapport over wederkerigheid van normen in de handel

De Europese Commissie heeft op 3 juni 2022 haar rapport over wederkerigheid van normen in de handel gepubliceerd, getiteld "de toepassing van EU-gezondheids- en milieunormen op geïmporteerde landbouw- en agrovoedingsproducten".

In dit rapport presenteert de Europese Commissie de bestaande Europese en internationale regelgeving en de ambities van de Commissie in huidige en toekomstige handelsverdragen met betrekking tot gezondheids- en milieunormen van geïmporteerde producten, waaronder dierenwelzijn. Het doel is om de wereldwijde milieuproblemen en de verwachtingen van burgers met betrekking tot geïmporteerde landbouw- of agrovoedingsproducten aan te pakken.

Opgemerkt moet worden dat het Europees Parlement en de Raad de Commissie hebben verzocht dit verslag op te stellen aan het einde van de onderhandelingen over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in juni 2021.

Van de voorstellen voor dierenwelzijn die door de Europese Commissie worden overwogen, vermeldt de tekst:

 De implementatie van etikettering voor dierenwelzijn, met als doel "bij te dragen aan de voedselketen en te reageren op de groeiende belangstelling van consumenten voor de landbouwomstandigheden van dieren"

 De invoering van bepalingen om "het gebruik van kooien, stallen en hokken voor het houden van varkens, legkippen, kalveren, konijnen, eenden, ganzen en kwartels geleidelijk af te schaffen en uiteindelijk te verbieden"

Verder verwijst het rapport naar de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het UK - waarover is onderhandeld na de Brexit - die specifieke bindende bepalingen bevat die zorgen voor een gelijk speelveld, met toezeggingen om de beschermingsniveaus met betrekking tot het beheer van de milieueffecten van landbouw- en voedselproductie in het bijzonder.

Het rapport besluit door te benadrukken dat de EU in staat is om "autonoom" actie te ondernemen waar nodig om mondiale milieuproblemen of dierenwelzijnskwesties aan te pakken. Het stelt echter dat alvorens productienormen op invoer worden toegepast, een beoordeling per geval essentieel is, afhankelijk van het gebied.

Hoewel niet juridisch bindend, vormt dit verslag een mijlpaal op het gebied van wederkerigheidsmaatregelen. In de praktijk nodigt de Commissie de Raad en het Europees Parlement uit om de conclusies en oriëntaties in het verslag te bestuderen en er in hun toekomstige besprekingen rekening mee te houden, om hun respectieve standpunten op te bouwen.

Deze tekst is op 7 juni 2022 gepresenteerd in het Speciaal Comité Landbouw (SCL) en zal ook worden ingediend tijdens de Raad Landbouw en Visserij op 13 juni 2022.

Wordt vervolgd.

p.s. vide www.europeanfoodforum.eu 


11 mei 2022

Vanuit Brussel heeft Euro-Toques International in vervolg op het nieuws van 10 april 2022 het volgende relevante nieuws geselecteerd:

Herziening van het EU-Schoolfruit, Groenten en Zuivelprogramma door de Europese Commissie

Op 5 mei heeft de Europese Commissie twee openbare raadplegingen geopend over de herziening van het "Schoolprogramma van de Europese Unie", in overeenstemming met de "van boer tot bord"-strategie, om een ​​gezond en duurzaam voedselsysteem te bevorderen.

Ter herinnering: de "Schoolregeling van de Europese Unie" (van kleuterschool tot middelbare school) is sinds 2017 van toepassing en heeft tot doel de distributie van fruit, groenten, melk en zuivelproducten aan schoolkinderen te ondersteunen. De regeling omvat ook educatieve activiteiten om de consumptie van deze producten te vergroten en gezonde eetgewoonten te bevorderen.

Daarom draagt ​​deze herziening bij tot een afstemming van het programma op de nieuwe doelstellingen die verband houden met het Europa's Beating Cancer Plan en het actieplan voor de ontwikkeling van de biologische productie en de nieuwe hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), waarin specifiek aandacht wordt besteed aan de vermindering van overgewicht en obesitas in Europa.

De eerste openbare raadpleging heeft de vorm van een vragenlijst. De Europese Commissie nodigt belanghebbenden uit om de doeltreffendheid van het bestaande programma te beoordelen en aanvullende opties te overwegen. De tweede publieke consultatie rondt deze reflectie af met een voorstel voor een Europese verordening die gepaard kan gaan met gerichte staatssteun. De elementen voor reflectie betreffen met name:

 Reikwijdte van de regeling: Herziening van de doelgroep om populaties met overgewicht/obesitas beter te betrekken.

 Omvang van in aanmerking komende producten: uitbreiding van in aanmerking komende producten op basis van nieuwe criteria en voorwaarden (bijv. minimumaandeel verse/biologische producten).

 Maaltijd distributie modaliteiten: Uitbreiding van de gerichte maaltijden die in het programma zijn opgenomen (bijv. ontbijt en/of reguliere schoolmaaltijden). De distributie modaliteiten kunnen ook elementen bevatten met betrekking tot voedselverpakkingen en voedselverspilling.

 Educatieve maatregelen: invoering van een minimumaandeel van de EU-begroting voor de uitvoering van educatieve maatregelen. Wat de inhoud van deze maatregelen betreft, kunnen enkele prioritaire thema's worden overwogen (zoals duurzame landbouw en gezonde eetgewoonten).

 Samenwerking tussen overheidsinstanties en belanghebbenden: een meer gecoördineerde aanpak tussen de overheidsinstanties van de lidstaten (die verantwoordelijk zijn voor onderwijs, gezondheid, sociale en milieukwesties, naast degenen die verantwoordelijk zijn voor landbouw) in de belangrijkste stadia van het ontwerp en de uitvoering van het programma zal worden overwogen, evenals sociaal-economische partners en instanties die het maatschappelijk middenveld op nationaal niveau vertegenwoordigen.

 Implementatie en vereenvoudiging van de regeling: vaststelling van gekwantificeerde doelstellingen op het gebied van resultaten en prestatiecriteria en stroomlijning van beheer-, controle- en evaluatieprocedures, zowel voor de bevoegde autoriteiten in de lidstaten als voor de begunstigden van het Europese schoolsysteem.

Houd er rekening mee dat de bijdragen worden geïnd tot 27 juli 2022. De beoordeling van dit programma door de Europese Commissie wordt verwacht in het 4e kwartaal van 2023.

Wordt vervolgd.

p.s. vide www.europeanfoodforum.eu 


10 april 2022

Vanuit Brussel heeft Euro-Toques International in vervolg op het nieuws van 11 maart 2022 het volgende relevante nieuws geselecteerd:

De Europese Commissie heeft haar voorstel voor een verordening betreffende het systeem van geografische aanduidingen voor wijnen, gedistilleerde dranken en landbouwproducten gepubliceerd

Op 31 maart heeft de Europese Commissie haar voorstel voor een verordening tot herziening van het systeem van geografische aanduidingen voor wijnen, gedistilleerde dranken en landbouwproducten aangenomen.

Deze nieuwe maatregelen zijn bedoeld om het gebruik van geografische aanduidingen (GA's) in de hele Europese Unie te vergroten "ten behoeve van de plattelandseconomie", om enerzijds de Europese voedselkwaliteit en -normen te handhaven, en om het behoud van de culturele , gastronomisch en lokaal erfgoed in de hele Europese Unie, aan de andere kant.

Volgens de Europese commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Janusz WOJCIECHOWSKI, " vertegenwoordigen geografische aanduidingen de rijkdom en diversiteit van ons Europese culinaire erfgoed. Door vandaag een versterking en verdere harmonisatie van ons wettelijk kader voor te stellen, willen we de productie van traditionele kwaliteitsproducten stimuleren”, legde hij uit op de persconferentie.

Ter herinnering: de namen van agrovoedingsproducten en wijnen zijn beschermd als beschermde oorsprongsbenamingen (BOB) en beschermde geografische aanduidingen (BGA), en die van gedistilleerde dranken als geografische aanduidingen (GI). Om in aanmerking te komen, moet een product kenmerken, eigenschappen of een reputatie hebben die verband houden met de plaats van productie. De Europese Unie beschermt ook Gegarandeerde Traditionele Specialiteiten (GTS), dit zijn namen van landbouwproducten die de traditionele aspecten van een product benadrukken zonder te worden gekoppeld aan een specifiek geografisch gebied.

Merk ook op dat, volgens een studie uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie (gepubliceerd in 2020), de verkoopwaarde van een product met een beschermde naam gemiddeld het dubbele is van vergelijkbare producten zonder certificering.

In het voorstel van de Europese Commissie worden de volgende elementen genoemd:

 Met betrekking tot het gebruik van geografische aanduidingen:

 Vereenvoudiging van registratieprocedures door middel van één enkele en geharmoniseerde procedure om de benodigde tijd voor het aanvragen van registratie te verkorten

 Een versterking van de toepassing van de regels en de bescherming van geografische aanduidingen bij aankopen op internet en de bestrijding van frauduleuze en oneerlijke handelspraktijken

 Een valorisatie van sociale, ecologische en economische duurzaamheidscriteria (op vrijwillige basis)

 Meer inclusieve benadering met producenten en producentengroepen, het stimuleren van de ontwikkeling van structuren en partnerschappen binnen de voedselvoorzieningsketen

 De consument bewust maken van het beleid inzake geografische aanduidingen en hun etikettering.

Dit voorstel handhaaft ook het gegarandeerde kwaliteitssysteem voor traditionele specialiteiten en het gebruik van de term "bergproduct" als facultatieve kwaliteitsterm.

 Betreffende de uitvoering :

De lidstaten blijven verantwoordelijk voor de handhaving op nationaal niveau, terwijl de Commissie verantwoordelijk blijft voor de registratie (wijziging en doorhaling van alle registraties). De Europese Commissie overweegt echter een bestaand agentschap, het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO), bij dit registratieproces te betrekken om technische ondersteuning te bieden "en bij te dragen tot het versnellen van de procedures", aldus de Commissie.

Ter indicatie: in maart 2022 werden bijna 3.450 namen geregistreerd (waaronder 1.624 namen van wijnen, 1.576 namen van levensmiddelen en 258 namen van gedistilleerde dranken).

Dit voorstel is echter gemengd ontvangen door Europese beroepsorganisaties die de belangen van landbouwproducenten vertegenwoordigen, zoals de European Federation of Origin Wines (EFOW), de organisatie oriGin EU en de organisatie COPA-COGECA, die de voorkeur hadden gegeven aan ambitieuzere maatregelen en zijn bezorgd over de toekenning van nieuwe bevoegdheden aan het EUIPO-agentschap.

Om de mening van belanghebbenden over deze kwestie te verzamelen en bij te dragen aan het wetgevingsdebat, heeft de Europese Commissie besloten om op basis van haar voorstel een derde bijdrageperiode te heropenen tot 2 juni 2022.

Tegelijkertijd is dit wetgevingsvoorstel naar zowel het Europees Parlement als de Raad gestuurd, die met hun werkzaamheden zullen beginnen om het goed te keuren, te wijzigen of te verwerpen. De Europese Commissie heeft aangegeven de hervorming van het systeem van geografische aanduidingen tegen eind 2023 te willen afronden.

Wordt vervolgd.

p.s. vide www.europeanfoodforum.eu 


11 maart 2022

Vanuit Brussel heeft Euro-Toques International in vervolg op het nieuws van 14 februari 2022 het volgende relevante nieuws geselecteerd:

Het Europees Parlement heeft het rapport over dierenwelzijn op boerderijen aangenomen !

Op 16 februari 2022 heeft het Europees Parlement over het rapport over dierenwelzijn op boerderijen gestemd en aangenomen met een grote meerderheid - 496 voor, 140 tegen en 51 onthoudingen.

Op basis van de resolutie, waarvoor Jérémy DECERLE (RE, Frankrijk) werd aangewezen als rapporteur, benadrukt de definitieve tekst de noodzaak om de tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake dierenwelzijn in de Europese Unie te harmoniseren. Europarlementariërs zijn van mening dat de huidige wetgeving niet consequent wordt toegepast, niet in overeenstemming is met de wetenschappelijke vooruitgang en niet voor alle soorten geldt. Het rapport roept daarom op tot actualisering van de regels - op basis van wetenschappelijke gegevens -, tot effectbeoordelingen, tot de ontwikkeling van een soort-per-soort aanpak en voor de standaardisering van de uitvoering ervan.

Met betrekking tot de Europese etikettering van dierenwelzijn steunde het Europees Parlement het advies voor een "geharmoniseerd en bindend EU-kader met gemeenschappelijke vereisten voor vrijwillige etikettering van dierenwelzijn".

Het Europees Parlement heeft de Europese Commissie ook gevraagd om op multilateraal niveau en in het kader van bilaterale overeenkomsten te onderhandelen over "wederkerigheidsclausules over de naleving van dierenwelzijnsregels voor geïmporteerde producten".

Slechts één amendement, ingediend door de “Groenen EU-Fractie”, werd goedgekeurd in de plenaire vergadering, tegen het gebruik van middelen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor stierengevechten. De andere amendementen werden verworpen, met name het amendement betreffende het verbod op het pletten van mannelijke kuikens en het amendement waarin wordt opgeroepen tot een verbod op het vetmesten van ganzen en eenden voor de productie van foie gras.

Als reactie veroordeelde Europarlementariër Francisco GUERREIRO (Groenen/EU, Portugal) - schaduwrapporteur van dit dossier – dit als een "gemiste kans" en betreurde hij dat de tekst zich richt op "boeren, het concurrentievermogen van de sector en de economische gevolgen" van dierenwelzijnsnormen. Omgekeerd werd deze stemming verwelkomd door de agrarische organisatie Copa-Cogeca.

Wordt vervolgd.

p.s. vide www.europeanfoodforum.eu 

 


 

7 januari 2022

Vanuit Brussel heeft Euro-Toques International in vervolg op het nieuws van 14 december 2021 het volgende relevante nieuws geselecteerd:

Het Europees Parlement heeft zijn conceptrapport over het ''Actieplan voor biologische landbouw'' van de Europese Commissie gepubliceerd

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) van het Europees Parlement heeft begin december 2021 haar ontwerpverslag over "Een EU-actieplan voor biologische landbouw" gepubliceerd. Het conceptrapport is bedoeld om het standpunt van het Europees Parlement tot uitdrukking te brengen over het in maart gepresenteerde actieplan van de Europese Commissie voor de ontwikkeling van de biologische productie.

In het kader van haar actieplan overweegt de Europese Commissie een aantal niet-wetgevende initiatieven om de consumptie aan te moedigen, de productie te verhogen en de duurzaamheid van de biologische landbouw verder te verbeteren. Het doel van deze initiatieven is om het landbouwareaal dat bestemd is voor biologische landbouw tegen 2030 te vergroten tot 25%, in lijn met de strategieën van boer tot bord en biodiversiteit die zijn aangekondigd door de Europese Commissie.

Het ontwerpverslag van de AGRI-commissie - met Simone Schiemdtbauer (EPP, Oostenrijk) als rapporteur - benadrukt de volgende elementen:

 de noodzaak om de ontwikkeling van de biologische productie in de EU te versnellen;

 het potentieel van korte, lokale en seizoensgebonden voedselvoorzieningsketens en direct-marketingmogelijkheden voor biologische producenten en plattelandseconomieën om economische en ecologische voordelen te behalen door inkomens veilig te stellen en werkgelegenheid te creëren, en tegelijkertijd bij te dragen aan dierenwelzijn, milieu, biodiversiteit en klimaatbescherming ;

 verdere promotie van het EU-logo voor biologische producten bij consumenten, onder meer via biologische schoolprogramma's;

 de Commissie, de lidstaten en belanghebbenden om actief te zoeken naar manieren waarop de bestaande certificerings- en controlemechanismen robuuster kunnen worden gemaakt om fraude in de biologische productie en handel te voorkomen;

 Lidstaten ondersteunen generatievernieuwing in de biologische landbouw, met name in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Deze tekst werd op 9 december j.l. besproken in de AGRI-commissie van het Europees Parlement. Alle fracties spraken hun steun uit voor het ontwerpverslag. Bij deze gelegenheid verwelkomde de vertegenwoordiger van de Europese Commissie, Elena Panichi (hoofd van de eenheid biologische landbouw bij DG AGRI van de Europese Commissie), het feit dat de rapporteur van het ontwerpverslag de lidstaten had opgeroepen om concrete acties vast te stellen met deadlines voor de ontwikkeling van de biologische landbouw.

De leden van de AGRI-commissie hadden tot 14 december 2021 de tijd om hun amendementen in te dienen, waarover nu moet worden gestemd (er is nog geen datum bekend gemaakt). Na goedkeuring door de AGRI-commissie zal het verslag worden voorgelegd aan de plenaire vergadering van het Europees Parlement. Als dit verslag uiteindelijk door een meerderheid van de leden van het Europees Parlement wordt aangenomen, moet worden opgemerkt dat het niet juridisch bindend zal zijn, maar informatie zal verschaffen over het politieke standpunt van het Europees Parlement over deze kwestie.

De in het rapport opgenomen suggesties zouden dus door de Europese Commissie in aanmerking kunnen worden genomen in het kader van de initiatieven die zijn voorzien in haar actieplan voor de ontwikkeling van de biologische productie.

Wordt vervolgd.

p.s. vide www.europeanfoodforum.eu 


14 december 2021

Vanuit Brussel heeft Euro-Toques International in vervolg op het nieuws van 10 november 2021 het volgende relevante nieuws geselecteerd:

EFSA lanceert openbare raadpleging over verplichte en geharmoniseerde voedingsetikettering op de voorzijde.

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft tot 9 januari 2022 een openbare raadpleging geopend (op basis van haar ontwerp van wetenschappelijk advies) over verplichte en geharmoniseerde voedingswaarde-etikettering op de voorkant.

Na het verzoek van de Europese Commissie van 3 februari 2021 heeft de EFSA inderdaad de opdracht gekregen om wetenschappelijk advies te verstrekken over de implicaties van verplichte en geharmoniseerde voedingsetikettering op de voorkant en de definitie van voedingsprofielen die kunnen worden gebruikt voor regelgevende maatregelen. Deze initiatieven, die deel uitmaken van de Farm to Fork-strategie, hebben tot doel het op de markt brengen en consumeren van producten die als 'te hoog' in zout, suiker en/of verzadigde vetzuren worden beschouwd, te beperken om op weg te gaan naar een gezonder en duurzamer Europees voedsel systeem.

 Deze raadpleging is daarom bedoeld om de standpunten van belanghebbenden te verzamelen over de benaderingen en criteria die moeten worden gevolgd bij de implementatie van voedingswaarde-etikettering. Dit eerste ontwerpadvies richt zich op nutriënten en niet-voedzame voedingsbestanddelen die belangrijk zijn voor de volksgezondheid van Europeanen. Een aanzienlijk deel van het rapport is gewijd aan de moeilijkheid om voedselgroepen te karakteriseren die geacht worden gunstig te zijn voor de gezondheid (volle granen, fruit en groenten, noten en zaden, magere melk en zuivelproducten en vis) maar die wellicht niet worden aanbevolen afhankelijk van hun verwerking.

De raadpleging gaat over de keuze van de wetenschappelijke benadering die moet worden gebruikt om de criteria vast te stellen voor de nutriëntenprofilering die nodig is voor de classificatie van voedingsproducten. Daarnaast zijn ook het verplichte of vrijwillige aspect en het beoordelingssysteem (inclusief de waarde van de referentieberekeningen en de kleurkeuze) belangrijke aandachtspunten bij de implementatie van deze voedingswaarde-etikettering.

 Op basis van de verzamelde gegevens zal het definitieve wetenschappelijke advies van de EFSA in maart 2022 worden gepubliceerd. De Europese Commissie zal dit advies vervolgens gebruiken als referentie voor haar nieuwe wetgevingsvoorstel, dat in het 4e kwartaal van 2022 wordt verwacht. De belangrijkste doelstelling van dit voorstel zal zijn om te zorgen voor "duidelijke informatie ten behoeve van de gezondheid en de levenskwaliteit van de consumenten, terwijl de gezondheid gerelateerde kosten worden verlaagd".

Wordt vervolgd.

p.s. vide www.europeanfoodforum.eu 


10 november 2021

Vanuit Brussel heeft Euro-Toques International in vervolg op het nieuws van 19 oktober 2021 het volgende relevante nieuws geselecteerd:

De Europese Commissie lanceert een openbare raadpleging over de handel in biologische producten in de Europese Unie

 De Europese Commissie heeft een ontwerp-uitvoeringsverordening betreffende de handel in geïmporteerde biologische producten binnen de Europese Unie en haar interne markt voor consultatie opengesteld. Deze oproep tot het indienen van bijdragen staat sinds 21 oktober open en sluit op 18 november (inclusief).

 Deze uitvoeringsverordening (en de bijbehorende bijlagen) volgt de nieuwe EU-verordening inzake biologische productie en etikettering van biologische producten, aangenomen in 2018, die op 1 januari 2022 in werking treedt.

De secundaire wetgeving, en met name de uitvoeringshandelingen, zijn bedoeld om de EU-wetgeving uit te voeren. Hoewel de tenuitvoerlegging van wetgeving de verantwoordelijkheid van de lidstaten is, vereisen bepaalde sleutelgebieden (zoals landbouw, de interne markt en voedselveiligheid) geharmoniseerde en uniforme voorwaarden. Om dit te waarborgen, krijgt de Europese Commissie het recht om aanvullende uitvoeringshandelingen vast te stellen. Om het rechtsbeginsel van subsidiariteit te respecteren, is voorafgaande raadpleging echter verplicht van een comité dat uitsluitend is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle EU-lidstaten. Deze wetgevingsprocedure staat algemeen bekend als "comitologie".

 Daarom zijn er in het kader van deze ontwerpuitvoeringshandeling, die eerder door het Comité voor biologische productie is gevalideerd, twee afzonderlijke lijsten opgesteld. De eerste lijst vermeldt de derde landen die biologische producten naar de Europese Unie mogen exporteren. Elf landen mogen dan tot 31 december 2026 hun biologische producten op de markt brengen. Dit zijn Argentinië, Australië, Canada, Costa Rica, Israël, India, Japan, de Republiek Korea, Nieuw-Zeeland, Tunesië en de VS. Vervolgens worden in de tweede bijlage van de uitvoeringshandeling alle controleautoriteiten en controleorganen opgesomd die zijn erkend om toezicht te houden op de invoerstromen. Na vaststelling geldt deze lijst tot en met 31 december 2024.

 Opgemerkt moet worden dat biologische producten zijn ingedeeld in 6 categorieën: 1) onbewerkte plantaardige producten, 2) levende dieren of onverwerkte dierlijke producten, 3) onbewerkte aquacultuurproducten en algen, 4) verwerkte landbouwproducten voor gebruik als voedsel, 5) verwerkt landbouwproducten voor gebruik als diervoeder, en tenslotte 6) vegetatief teeltmateriaal en zaden voor de teelt.

 In het algemeen maakt de promotie van biologische producten deel uit van een Europese beleidsprioriteit (ook genoemd in de Europese Green Deal) om betere milieu- en klimaatactiepraktijken, een hogere mate van bescherming van de biodiversiteit, behoud van natuurlijke hulpbronnen en de toepassing van hoge dierenwelzijnsnormen en het opzetten van een gezonder en duurzaam Europees voedselsysteem.

Wordt vervolgd.

p.s. vide www.europeanfoodforum.eu 


17 september 2021

Vanuit Brussel heeft Euro-Toques International in vervolg op het nieuws van 19 augustus 2021 het volgende relevante nieuws geselecteerd:

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) heeft op 9 september 2021 een uitspraak gedaan (momenteel niet beschikbaar in het Engels) over de bescherming van producten met beschermde oorsprongsbenamingen (BOB's) en beschermde geografische aanduidingen (BGA's).

Het HvJ-EU heeft met name de voorwaarden verduidelijkt voor de bescherming van producten die onder een BOB vallen op grond van de EU-verordening van 2013 betreffende de "gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten".

In deze zaak had het Franse Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) bij de Spaanse rechtbanken een vordering ingediend om het gebruik van de term "champanillo" - wat in het Spaans "kleine champagne" betekent - te verbieden op grond dat het gebruik van dit teken vormt een inbreuk op de BOB "Champagne". Opgemerkt moet worden dat "champanillo" een Spaanse tapasbar-keten vertegenwoordigt met vijf restaurants in de Catalaanse regio. In hoger beroep vroeg het Provinciaal Hof van Barcelona vervolgens het HvJ-EU om de relevante bepalingen van het EU-recht uit te leggen.

Het HvJ-EU oordeelde dat BOB- en BGA-producten beschermd zijn, ook bij gebruik voor diensten. Opgemerkt moet worden dat de restaurantketen "champanillo" geen champagne schenkt op haar terrein, terwijl de beschermde term "champagne" gekoppeld is aan een alcoholische drank.

Het Hof heeft ook verduidelijkt wat wordt bedoeld met de "evocation"-inbreuk, bedoeld in de EU-verordening van 2013 betreffende de "gemeenschappelijke organisatie van de landbouwmarkten". Opgemerkt moet worden dat deze verordening bepaalt dat een BOB en BGA, evenals de wijn die die beschermde naam gebruikt in overeenstemming met de productspecificaties, "beschermd zijn tegen elk direct of indirect commercieel gebruik van deze beschermde naam", evenals tegen elk "misbruik, nabootsing of voorstelling".

Het Hof concludeert in zijn arrest dat de "evocatie" waarnaar in de Europese verordening van 2013 wordt verwezen, niet vereist dat het product waarvoor een BOB geldt en het product of de dienst waarop het betwiste teken betrekking heeft, identiek of overeenstemmend zijn. Bovendien is er volgens het Hof sprake van een dergelijke "evocatie" wanneer het gebruik van een naam "in de geest van een gemiddelde Europese consument, redelijk goed geïnformeerd en redelijk oplettend en onderscheidend, een voldoende direct en ondubbelzinnig verband" tussen die naam en de BOB.

Op basis van deze beslissing van het HvJ-EU moet de Spaanse rechterlijke macht nu beoordelen of de term "champanillo" in dit geval in strijd is met de BOB "Champagne".

Wordt vervolgd. 


19 augustus 2021

Vanuit Brussel heeft Euro-Toques International in vervolg op het nieuws van 15 juli 2021 het volgende relevante nieuws geselecteerd:

De Europese Commissie heeft op 10 augustus 2021 een rapport gepubliceerd waarin de verplichte vermelding van het land van herkomst of de plaats van herkomst voor vlees van varkens, pluimvee, schapen en geiten wordt geëvalueerd. De publicatie van dit rapport is voorzien in Verordening 1169/2011, vijf jaar na de toepassing van deze verordening.

Opgemerkt moet worden dat de analyses in het rapport zijn gebaseerd op een werkdocument van de diensten van de Europese Commissie van augustus 2021; een externe studie van september 2020, in opdracht van het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling (DG AGRI) van de Commissie en uitgevoerd door een externe contractant; evenals een openbare raadpleging van december 2019 tot maart 2020.

In het rapport worden met name de volgende elementen benadrukt:

 Over het algemeen zijn de traceerbaarheidssystemen die in het kader van de EU-wetgeving zijn ingevoerd, doeltreffend in het waarborgen van de naleving van deze wetgeving.

 De minimale kosten die door exploitanten worden gemaakt – als gevolg van de uitvoering van de verordening – worden weerspiegeld in de hele voedselketen en hebben geen invloed op de eindverbruikersprijzen.

 De informatie met betrekking tot de EU-verordening is "betrouwbaar", in overeenstemming met de etiketteringsdefinities en "volledig verifieerbaar" door de bevoegde autoriteiten, "zonder veel moeite of last".

 Het begrip van de consument van de etiketteringsdefinities is "laag", waarbij vooral de consumenten de termen "oorsprong" en "opgegroeid in" slecht begrijpen, waarbij laatstgenoemde vaak wordt opgevat als de plaats waar het dier is geboren en zijn hele leven heeft doorgebracht. Volgens het rapport zou dit probleem kunnen worden aangepakt door "betere communicatie, met name op retail niveau".

Het rapport concludeert dat de EU-regelgeving over de verplichte aanduiding van het land van herkomst of plaats van herkomst van deze vleesproducten niet hoeft te worden herzien. Er moet echter worden opgemerkt dat een "minderheid van respondenten" in het onderzoek naar de toeleveringsketen dat werd uitgevoerd als onderdeel van de evaluatie van de verordening, ons wees op specifieke behoeften waarin de verordening in kwestie niet voorziet, namelijk: de uitbreiding van de verplichte oorsprongsetikettering tot voedsel diensten en catering, tot bereidingen en vlees dat wordt gebruikt als ingrediënt in bewerkte voedingsmiddelen; de opname van niet-voorverpakt vlees in de categorieën waarvoor informatie over de oorsprong verplicht zou moeten zijn; evenals de opname van konijnenvlees.

Wordt vervolgd.

p.s. vide www.europeanfoodforum.eu


15 juli 2021

Vanuit Brussel heeft Euro-Toques International in vervolg op het nieuws van 24 juni 2021 het volgende relevante nieuws geselecteerd:

Slovenië heeft het voorzitterschap van de Raad op 1 juli 2021 overgenomen, tot en met 31 december 2021. Ter herinnering: de Raad vertegenwoordigt de ministers van de EU-lidstaten en treedt samen met het Europees Parlement op als medewetgever, evenals in interinstitutionele "trialoog"-besprekingen, samen met het Parlement en de Europese Commissie.

Slovenië heeft zijn wetgevings- en politiek programma voor de komende zes maanden gepubliceerd, waarin onderwerpen zijn opgenomen die van belang zijn voor Euro-Toques International. In het kader van de "Van boer tot bord"-strategie is het Sloveense voorzitterschap van de Raad van plan de discussies over voedselverwerking, de positie van landbouwers in voedselketens, de verkoop van voedsel en de houding van de consument ten aanzien van gezonde voeding aan te moedigen. Daarnaast wil het Sloveense voorzitterschap "belangrijke prioriteit" geven aan oorsprongsetikettering op het gebied van voedsel, en zich ook richten op de ontwikkelingskwesties van plattelandsgebieden.

Met name met betrekking tot plattelandsgebieden heeft de Europese Commissie op 30 juni 2021 een mededeling en de bijlage daarvan gepubliceerd – die niet-juridisch bindende documenten zijn – waarin zij haar "langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden van de EU " uiteen zet, met de ambitie om tegen2040 " sterkere, verbonden, veerkrachtige en welvarende plattelandsgebieden te hebben".

Van de in het kader van dit initiatief beoogde maatregelen zijn sommige van belang voor Euro-Toques International:

        De lancering in 2021 door de Commissie van een reeks acties om industriële ondernemers, kmo's en organisaties in de sociale economie in staat te stellen "terug te keren naar, te transformeren en te gedijen in plattelandsgebieden", met inbegrip van een actie om de detailhandel en lokale toeleveringsketens op het platteland te stimuleren, bijvoorbeeld door "het verbeteren van de interface van lokale producenten en detailhandel en het creëren van lokale voedselhubs";

        Voor 2021 zijn verschillende andere acties gepland met betrekking tot "slimme dorpen", waaronder de oprichting van een "expertise-en opleidingscentrum voor plattelandsinnovatie"– onder meer gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van "slimme dorpen", en het verstrekken van meer advies aan lokale autoriteiten, onder meer over toegang tot EU-financiering;

        In 2022 zal de Commissie de rol van producentenorganisaties en hun bijdrage aan plattelandsontwikkeling aanpakken, waarbij toekomstige evenementen " hun bijdrage onder de aandacht brengen " en zichtbaarheid geven";

        De Commissie is ook van plan om in 2022 "aanvullende instrumenten" te geven aan producentengroepen van geografische aanduidingen, zodat zij hun positie in de voedselvoorzieningsketen kunnen versterken en een eerlijk rendement voor hun producten kunnen blijven behalen.

Er zij op gewezen dat de Europese Commissie medio 2023 de balans zal opmaken van de acties ten behoeve van plattelandsgebieden die door de EU en de lidstaten worden gefinancierd, en dat begin 2024 een verslag zal worden gepubliceerd om vast te stellen op welke gebieden de steun en financiering van de EU moeten worden versterkt.

Wordt vervolgd.

p.s. vide www.europeanfoodforum.eu
 

 15 juli 2021

Vanuit Brussel heeft Euro-Toques International in vervolg op het nieuws van 24 juni 2021 het volgende relevante nieuws geselecteerd:

Slovenië heeft het voorzitterschap van de Raad op 1 juli 2021 overgenomen, tot en met 31 december 2021. Ter herinnering: de Raad vertegenwoordigt de ministers van de EU-lidstaten en treedt samen met het Europees Parlement op als medewetgever, evenals in interinstitutionele "trialoog"-besprekingen, samen met het Parlement en de Europese Commissie.

Slovenië heeft zijn wetgevings- en politiek programma voor de komende zes maanden gepubliceerd, waarin onderwerpen zijn opgenomen die van belang zijn voor Euro-Toques International. In het kader van de "Van boer tot bord"-strategie is het Sloveense voorzitterschap van de Raad van plan de discussies over voedselverwerking, de positie van landbouwers in voedselketens, de verkoop van voedsel en de houding van de consument ten aanzien van gezonde voeding aan te moedigen. Daarnaast wil het Sloveense voorzitterschap "belangrijke prioriteit" geven aan oorsprongsetikettering op het gebied van voedsel, en zich ook richten op de ontwikkelingskwesties van plattelandsgebieden.

Met name met betrekking tot plattelandsgebieden heeft de Europese Commissie op 30 juni 2021 een mededeling en de bijlage daarvan gepubliceerd – die niet-juridisch bindende documenten zijn – waarin zij haar "langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden van de EU " uiteen zet, met de ambitie om tegen2040 " sterkere, verbonden, veerkrachtige en welvarende plattelandsgebieden te hebben".

Van de in het kader van dit initiatief beoogde maatregelen zijn sommige van belang voor Euro-Toques International:

        De lancering in 2021 door de Commissie van een reeks acties om industriële ondernemers, kmo's en organisaties in de sociale economie in staat te stellen "terug te keren naar, te transformeren en te gedijen in plattelandsgebieden", met inbegrip van een actie om de detailhandel en lokale toeleveringsketens op het platteland te stimuleren, bijvoorbeeld door "het verbeteren van de interface van lokale producenten en detailhandel en het creëren van lokale voedselhubs";

        Voor 2021 zijn verschillende andere acties gepland met betrekking tot "slimme dorpen", waaronder de oprichting van een "expertise-en opleidingscentrum voor plattelandsinnovatie"– onder meer gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van "slimme dorpen", en het verstrekken van meer advies aan lokale autoriteiten, onder meer over toegang tot EU-financiering;

        In 2022 zal de Commissie de rol van producentenorganisaties en hun bijdrage aan plattelandsontwikkeling aanpakken, waarbij toekomstige evenementen " hun bijdrage onder de aandacht brengen " en zichtbaarheid geven";

        De Commissie is ook van plan om in 2022 "aanvullende instrumenten" te geven aan producentengroepen van geografische aanduidingen, zodat zij hun positie in de voedselvoorzieningsketen kunnen versterken en een eerlijk rendement voor hun producten kunnen blijven behalen.

Er zij op gewezen dat de Europese Commissie medio 2023 de balans zal opmaken van de acties ten behoeve van plattelandsgebieden die door de EU en de lidstaten worden gefinancierd, en dat begin 2024 een verslag zal worden gepubliceerd om vast te stellen op welke gebieden de steun en financiering van de EU moeten worden versterkt.

 

Wordt vervolgd.

p.s. vide www.europeanfoodforum.eu


 24 juni 2021

Vanuit Brussel heeft Euro-Toques International in vervolg op het nieuws van 17 mei 2021 het volgende relevante nieuws geselecteerd:

De Europese Commissie lanceerde op 8 juni 2021 een openbare raadpleging om de handelsnormen voor landbouwproducten te herzien. Het initiatief van de Europese Commissie maakt deel uit van de "van boer tot bord"-strategie van de Commissie. De evaluatie van de Commissie heeft tot doel "de levering van duurzamere producten aan consumenten aan te moedigen".

Dit is de tweede fase van de raadpleging, nadat de Europese Commissie in januari haar routekaart aan belanghebbenden heeft gepubliceerd. Op haar routekaart had de Europese Commissie meer dan 150 bijdragen van belanghebbenden verzameld.

In haar eerste effectbeoordeling (hier beschikbaar) overweegt de Europese Commissie vijf opties voor een herziening van de EU-handelsnormen voor landbouwproducten:

 afschaffing van de handelsnormen van de EU voor landbouwproducten, zodat deze kunnen worden vervangen door internationale, nationale of particuliere normen;

 de inhoud van de huidige handelsnormen niet herzien en alleen procedurele juridische wijzigingen aanbrengen;

 herziening van de huidige handelsnormen om ze te moderniseren, duurzamer te maken en hun doeltreffendheid te verbeteren;

 het herzien van handelsnormen en het invoeren van nieuwe normen als deze kunnen bijdragen aan het standaardiseren van de kwaliteit van landbouwproducten of bijdragen aan de verduurzaming van het voedselsysteem;

 herziening van handelsnormen en invoering van normen voor alle landbouwproducten.

De openbare raadpleging is open tot 31 augustus 2021. Euro-Toques International zou daarom kunnen bijdragen aan de raadpleging, die de vorm aanneemt van een vragenlijst - toegankelijk op deze pagina.

De Europese Commissie is van plan om in het tweede kwartaal van 2022 een voorstel voor een richtlijn hierover te presenteren.

Wordt vervolgd.

p.s. vide www.europeanfoodforum.eu 


15 april 2021

De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging gelanceerd die openstaat voor belanghebbenden over de herziening van het EU-beleid ter bevordering van Europese landbouwproducten binnen en buiten de Europese Unie. Deze consultatieperiode ging van start op 31 maart 2021 en eindigt op 23 juni 2021.

Dit is de tweede fase van de openbare raadpleging over de herziening van het EU-afzetbevorderingsbeleid voor landbouwproducten.

Ter herinnering: de eerste fase werd door de Commissie gelanceerd in februari 2021 en werd begin maart 2021 afgesloten, het betrof de eerste effectbeoordeling van de Commissie.

Voortaan kunnen de stakeholders een online vragenlijst invullen. Euro-Toques International zal als lid van het European Food Forum te zijner tijd aan deze raadpleging bijdragen door deze vragenlijst te beantwoorden.

In het kader van de Farm to Fork-strategie wil de Europese Commissie dat het beleid ter bevordering van landbouw- en voedingsproducten in overeenstemming is met de doelstellingen van de Green Deal. Om dit te doen, is de Commissie voornemens Verordening 1144/2014 die in 2014 is aangenomen, betreffende "voorlichtings- en afzetbevorderingsacties betreffende landbouwproducten die op de interne markt en in derde landen worden uitgevoerd", te herzien.

Na de openbare raadpleging zal de Europese Commissie eind 2021 een effectbeoordeling publiceren en vervolgens in het eerste kwartaal van 2022 een wetgevingsvoorstel indienen.

In een tweet die op 10 april 2021 werd gepubliceerd, onderstreepte Europees Commissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski dat er “toenemende speculatie” is over een mogelijke uitsluiting van vlees promotie uit het Europese voedsel promotiebeleid.

Verschillende belanghebbenden hebben onlangs de Europese Commissie gevraagd om geen reclamecampagnes voor vlees of zuivelproducten meer te financieren.

In zijn tweet was de EU-commissaris nogal vaag in zijn opmerkingen, waarmee hij aangaf dat de herziening van het afzetbevorderingsbeleid voor landbouwproducten zich nog in een "pril stadium" bevindt en dat er in dit stadium geen conclusies kunnen worden getrokken. De commissaris zei dat voor vlees de herziening van het afzetbevorderingsbeleid zich moet richten op de manier waarop de EU haar afzetbevorderingsprogramma kan gebruiken om duurzamere productiemethoden voor vee te ondersteunen. 

Wordt vervolgd.

p.s. vide www.europeanfoodforum.eu


19 maart 2021

Vanuit Brussel heeft Euro-Toques International in vervolg op het nieuws van 16 februari 2021 het volgende relevante nieuws geselecteerd:

Op 2 maart 2021 publiceerde de Europese Commissie een studie waarin het kwaliteitsbeleid van de Europese Unie inzake geografische aanduidingen en beschermde traditionele specialiteiten die in de EU worden gegarandeerd, wordt geëvalueerd. Het doet aanbevelingen om het beleid te verbeteren, inclusief de effectiviteit, relevantie, samenhang en toegevoegde waarde.

Ter herinnering: de Europese Commissie is voornemens het wetgevingskader voor regelingen voor geografische aanduidingen te versterken, de bijdrage van regelingen voor geografische aanduidingen aan duurzame productie te verbeteren en de positie van landbouwers en producentengroeperingen met geografische aanduidingen te versterken. Verwacht wordt dat zij tussen juli en september 2021 een wetgevingsvoorstel in die zin zal indienen. De hier genoemde studie zou moeten bijdragen aan de reflectie van de Commissie over dit onderwerp.

Uit het onderzoek blijkt dat op 1 januari 2020 3.286 namen op EU-niveau door de 28 lidstaten waren geregistreerd en dat 3 lidstaten goed waren voor meer dan de helft van de geregistreerde namen: Italië (858 namen), Frankrijk (734 namen) en Spanje (354 namen).

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn als volgt:

 Over het algemeen wordt aan de doelstellingen van de EU-verordening inzake geografische aanduidingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten voldaan, en is er eerlijke concurrentie voor boeren en producenten die bij de waardeketen betrokken zijn;

 de uitvoering van officiële controles en de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten een goed niveau van bescherming bieden tegen het misbruiken van namen onder geografische aanduidingen op EU-niveau - maar de controles en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten op de markt en bij de uitvoer zouden kunnen worden verbeterd;

 geografische aanduidingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten hebben een positief effect op de interne markt doordat ze een gemeenschappelijke referentie bieden voor de handel tussen verschillende lidstaten - maar in verschillende lidstaten is het bewustzijn en begrip ervan laag;

 terwijl landbouwers en producenten prijsverbetering en een beter inkomen kunnen verkrijgen, gekoppeld aan de toegevoegde waarde kenmerken van de producten, zijn de voordelen verbonden aan geografische aanduidingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten verre van systematisch, aangezien dit inkomen sterk afhangt van de economische omgeving van het product , het bestuur en de strategie die door de operatoren worden geïmplementeerd;

 geografische aanduidingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten worden gezien als een belangrijk instrument om de regionale identiteit en het gastronomische erfgoed te promoten, vooral in landen met een lange geschiedenis van bescherming van geografische aanduidingen - maar dit aspect kan verder worden ontwikkeld.

Ter herinnering: op 12 februari 2021 heeft de Europese Commissie een studie gepubliceerd over de economische waarde van kwaliteitssystemen, geografische aanduidingen en traditionele specialiteiten die gegarandeerd zijn in de Europese Unie voor de periode 2011-2017, evenals een samenvatting per land.

Bovendien is de in september 2020 ondertekende overeenkomst tussen de EU en China over de bescherming van 100 Europese en Chinese geografische aanduidingen op 1 maart 2021 in werking getreden. Na vier jaar zal de overeenkomst worden uitgebreid met nog eens 175 Europese en Chinese geografische aanduidingen. .

Wordt vervolgd.

p.s. vide www.europeanfoodforum.eu


16 februari 2021

Vanuit Brussel heeft Euro-Toques International in vervolg op het nieuws van 19 januari 2021 het volgende relevante nieuws geselecteerd:

Op 9 februari 2021 lanceerde de Europese Commissie een openbare raadpleging over het beleid voor de promotie van landbouw- en voedingsproducten in de EU binnen en buiten de EU.

In het kader van de Farm to Fork-strategie wil de Europese Commissie dat het beleid ter bevordering van landbouw- en voedingsproducten in overeenstemming is met de doelstellingen van de Green Deal. Om dit te doen, is de Commissie voornemens de Verordening 1144/2014 die in 2014 is aangenomen, betreffende "voorlichtings- en afzetbevorderingsacties betreffende landbouwproducten die op de interne markt en in derde landen worden uitgevoerd", te herzien.

Met betrekking tot het huidige beleid ter bevordering van landbouw- en voedingsproducten identificeert de Commissie bij haar raadpleging drie mogelijke opties:

 • handhaving van het huidige wetgevingskader, met positieve discriminatie van afzetbevorderingsacties voor biologische productie of consumptie van groenten en fruit
 • het beleid inzake duurzame landbouw en productie richten op het niveau van de interne markt;
 • of om nieuwe subsidiabiliteit criteria in te voeren en bepaalde sectoren uit te sluiten.

De herziening van deze wetgeving zal ertoe leiden dat de Europese Commissie in het eerste kwartaal van 2022 met een wetsvoorstel komt, na eind 2021 een impactstudie te hebben gepubliceerd.

De raadpleging staat open voor belanghebbenden tot 9 maart 2021. Euro-Toques International zou dus kunnen bijdragen aan deze raadpleging.

Opgemerkt moet worden dat in het kader van het "Europa's plan voor kankerbestrijding", dat op 3 februari 2021 door de Europese Commissie is gepresenteerd, parallel met de herziening van het beleid voor de bevordering van landbouwproducten, wordt overwogen om dit beleid te "versterken". "Bijdrage aan duurzame productie en consumptie, en in lijn met de verschuiving naar een meer plantaardig dieet, met minder rood en bewerkt vlees en andere voedingsmiddelen die verband houden met kankerrisico's en meer groenten en fruit". Alle initiatieven waarin dit plan voorziet, worden gespecificeerd in een bijlage van dit plan.

Tegelijkertijd publiceerde de Europese Commissie op 11 februari 2021 een rapport over de toepassing van de verordening 1144/2014 inzake de promotie van landbouwproducten. Dit verslag moet een bijdrage leveren aan de overwegingen van de Commissie over de beoogde herziening van het Europese beleid ter bevordering van landbouwproducten.

Het rapport belicht onder meer de volgende punten:

 het afzetbevorderingsbeleid zou een sleutelrol kunnen spelen bij het promoten van onder meer kwaliteitsregelingen zoals biologische landbouw en geografische aanduidingen, evenals toekomstige regelingen om de consument bewuster te maken van de duurzame voedseletikettering van de EU;

 de Commissie beveelt aan manieren te onderzoeken om de bekendheid van kwaliteitsregelingen in het kader van het afzetbevorderingsbeleid doeltreffender te vergroten, aangezien er over het algemeen weinig publieke erkenning is van geografische aanduidingen.

Ten slotte publiceerde de Europese Commissie op 12 februari 2021 een studie over de economische waarde van kwaliteitssystemen, geografische aanduidingen en traditionele specialiteiten die gegarandeerd zijn in de Europese Unie voor de periode 2011-2017, evenals een samenvatting per land.

Deze studie suggereert bijvoorbeeld de volgende aanbevelingen:

 het opzetten van gegevensverzamelingssystemen voor geografische aanduidingen en traditionele specialiteiten die in elke lidstaat worden gegarandeerd, die bijvoorbeeld op jaarbasis kunnen omvatten: volume en / of waarde van de verkoop, prijzen (van fabriek / van kelder / van distilleerderij) handel binnen de EU en uitvoer naar derde landen;

 een alomvattend onderzoek naar in de EU geregistreerde geografische aanduidingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten, die om de twee of drie jaar wordt uitgevoerd als er geen andere regelmatige updates plaatsvinden.

Wordt vervolgd.

p.s. vide www.europeanfoodforum.eu
 


19 januari 2021            

Als onderdeel van haar Farm to Fork-strategie heeft de Europese Commissie onlangs consultaties gelanceerd die zullen bijdragen aan de herziening van de EU-wetgeving inzake voedseletikettering.

Op 23 december 2020 startte de Europese Commissie twee consultaties over voedingswaarde-etikettering:

 Het eerste doel is om voedingsprofielen te definiëren om de promotie van te dikke, te zoete en / of te zoute voedingsproducten te beperken;

 De andere betreft de implementatie van geharmoniseerde en verplichte etikettering op de voorkant van verpakkingen, de uitbreiding van verplichte informatie over oorsprong of herkomst voor bepaalde producten, en de herziening van de regels voor de aanduiding van data ('te gebruiken tot' en 'ten minste houdbaar tot 'datums).

Deze twee raadplegingen hebben tot doel de verordening van 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten te herzien.

Met betrekking tot de implementatie van geharmoniseerde voedingswaarde-etikettering identificeert de Europese Commissie vijf opties: de status quo (voedingswaarde-etikettering op de voorkant is niet geharmoniseerd, maar de Commissie stelt voedingsprofielen vast);

niet-interpretatieve numerieke etikettering (die informatie geeft over het gehalte van vier voedingsstoffen - vetten, verzadigde vetzuren, suikers, zout - en over de energiewaarde, evenals over wat dit vertegenwoordigt als percentage van de dagelijkse referentie-inname); en verschillende interpretatieve etiketteringsmodellen, waaronder de Nutri-Score.

Bovendien is de Commissie voornemens als onderdeel van deze initiatieven voor te stellen de verplichte aanduiding van oorsprong of herkomst uit te breiden tot een groter aantal voedingsproducten en te zorgen voor volledige harmonisatie op Europees niveau.

Deze raadplegingen lopen tot 3 februari 2021. De Europese Commissie zal in 2021 ook een effectbeoordeling publiceren. Vervolgens is de Commissie van plan om haar voorstel voor een verordening in het vierde kwartaal van 2022 te presenteren.

Op 21 december 2020 heeft de Commissie ook het informatiesysteem voor voedseletikettering gelanceerd, waarmee een levensmiddel kan worden geselecteerd en automatisch de verplichte EU-etiketteringsinformatie kan worden opgevraagd. Het systeem biedt ook links naar relevante wettelijke bepalingen en bestaande begeleidingsdocumenten. In totaal komen 87 verschillende voedselcategorieën aan bod. De regeling is bedoeld om exploitanten van levensmiddelenbedrijven te helpen bij het identificeren van de verplichte etiketteringsinformatie die op hun producten moet worden vermeld.

Wordt vervolgd.

p.s. vide www.europeanfoodforum.eu


22 december 2020

Er zijn besprekingen gaande over de invoering van een geharmoniseerde voedingswaarde-etikettering op Europees niveau. Momenteel zijn de Europese lidstaten in onderhandeling om overeenstemming te bereiken over een specifiek type etikettering dat van toepassing zou kunnen zijn op alle EU-lidstaten. In de aanloop naar de Landbouwraad van 15 en 16 december 2020 stelde het Duitse voorzitterschap van de Raad - dat afloopt op 31 december 2020 - een nieuwe versie van zijn conclusies voor, die de lidstaten in het Coreper (Comité van permanente vertegenwoordigers van de lidstaten) bijeen op 4 december, niet heeft weten te overtuigen.

Tijdens deze bijeenkomst op 4 december 2020 lieten de lidstaten hun verschillende standpunten zien met betrekking tot de verplichte aard van de etikettering en de vorm van een kleurcode. De nieuwe versie van de tekst schrapt de verwijzingen naar kleurcodering en naar het verplichte karakter van voedingswaarde-etikettering. Tijdens de bijeenkomst van 15 en 16 december 2020 waren drie lidstaten - Italië, Griekenland en Tsjechië - tegen de conclusies van Duitsland. In een gezamenlijke verklaring waren de drie landen van mening dat een kleurcoderingssysteem de consument een "simplistische boodschap" zou overbrengen en niet transparant zou zijn. Ze onderstreepten ook dat het "naast elkaar bestaan" van zowel EU- als nationale labels tot verwarring zou kunnen leiden.

Ter herinnering: Italië is bijvoorbeeld voorstander van een vrijwillig, niet-kleur gecodeerd en niet-discriminerend etiketteringssysteem dat de energie- en voedingswaarde van voedsel beschrijft. Tijdens de bijeenkomst pleitte Polen er op zijn beurt voor om bepaalde categorieën levensmiddelen, zoals beschermde oorsprongsbenamingen, beschermde geografische aanduidingen, gegarandeerde traditionele specialiteiten of producten met één ingrediënt, vrij te stellen van dergelijke voedingswaarde-etikettering.

Terwijl de ministers van Landbouw van de lidstaten over het algemeen voorstander waren van het deel van de tekst en de conclusies over de oorsprong van producten dat door het Duitse voorzitterschap werd gepresenteerd, verzocht Italië om de oorsprong van alle producten te vermelden en niet van slechts enkele producten.

Op een persconferentie na de bijeenkomst van de Raad van 15-16 december 2020 keurde landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski de conclusies van de Raad goed en kondigde hij aan dat er een impactstudie zou worden gestart, evenals een raadpleging van de lidstaten en verschillende belanghebbenden. Hij kondigde ook aan dat de Europese Commissie een voorstel zal indienen voor een geharmoniseerd voeding etiketteringssysteem op de voorkant van de verpakking.

Wordt vervolgd.

p.s. vide www.europeanfoodforum.eu 


 

20 oktober 2020

Vanuit Brussel heeft Euro-Toques International in vervolg op het nieuws van 15 september 2020  het volgende relevante nieuws geselecteerd:

Het laatste nieuws over plantaardige vervangers voor vleesproducten.

De vraag naar de naam van plantaardige vervangers van vleesproducten is een onderwerp waarover in het Europees Parlement nog geen consensus bestaat. Over de voorgestelde verordening betreffende de gemeenschappelijke marktordening (GMO) is EP-lid Eric Andrieu (S&D, Frankrijk) er niet in geslaagd een consensus te bereiken tussen de fracties over de naamgeving van plantensurrogaten voor vleesproducten.

Op 18 september 2020 herinnerde EP-lid Eric Andrieu aan het bestaan ​​van de huidige juridische maas in de wet, aangezien alleen de naam "vlees" duidelijk wordt gedefinieerd als een eetbaar deel van een dier. Hij stelt dat celculturen geen "vlees" kunnen worden genoemd.

Hij legde ook uit dat hij de Europese Commissie wilde vragen om "een duidelijke en nauwkeurige lijst van stukken vlees en vleesbereidingen waarvan de naam gereserveerd moet worden voor vlees", voor rundvlees, varkensvlees, geiten-, paarden- en konijnenvlees, zoals zij heeft gedaan voor gevogelte. Wat betreft de afwijkingen voor producten op basis van plantaardige eiwitten zoals biefstuk van soja en maïs, groenteworstjes en veganistische hamburgers, zou volgens hem in de verkoopbenaming duidelijk "zonder vlees" moeten worden vermeld om de consument niet te misleiden.

Op 12 oktober 2020 hield de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) van het Europees Parlement een bijeenkomst waar de leden van het Europees Parlement de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) konden bespreken. Sommige EP-leden vertelden over hun standpunt over plantaardige producten die vleesproducten kunnen vervangen:

 Gilles Lebreton (ID, Frankrijk) zei dat hij tegen het op de markt brengen van vleesproducten was die geen vlees bevatten.

 Europarlementariër Ruža TOMAŠIĆ (CRE, Kroatië) onderstreepte ook dat verschillende producten totaal verschillende waarden moeten hebben.

 Eric Andrieu (S&D, Frankrijk) herhaalde het bestaan ​​van een juridische maas in de wet ten aanzien van de naam van vlees, waarvan hij zei dat deze moet worden gevuld, "als we een eerlijke behandeling tussen dierlijke eiwitten en plantaardige eiwitten willen herstellen".

Tijdens een conferentie die op 12 oktober 2020 werd georganiseerd door de media Politico en de European Crop Protection Association over de "Farm to Fork" -strategie, legde Europarlementariër Herbert Dorfmann (EVP, Italië) uit dat voedingsmiddelen met de naam van vleesproducten ook kan duiden op voedsel dat geen vlees bevat. Hij nam het voorbeeld van veganistische hamburgers, waarvan hij zei dat ze zo genoemd zouden kunnen worden, omdat ze kunnen worden onderscheiden van andere hamburgers met vlees. Aan de andere kant verduidelijkte hij dat de naam "burger" die aan een vleesproduct wordt gehecht, niet ook een veganistische of vegetarische burger mag heten.

Het Europees Parlement zal tijdens zijn plenaire vergadering op 20 oktober 2020 stemmen over het verslag van EP-lid Eric Andrieu.

Wordt vervolgd.

p.s. vide www.europeanfoodforum.eu 

 


15 september  2020

Vanuit Brussel heeft Euro-Toques International in vervolg op het nieuws van 23 juli 2020 (augustus was het zomerreces) het volgende relevante nieuws geselecteerd:

Discussies over etikettering op de bijeenkomst van de ministers van Landbouw

De 27 ministers van Landbouw van de EU-lidstaten kwamen van 30 augustus tot 1 september informeel bijeen in Koblenz, Duitsland. Etikettering was, naast dierenwelzijn, het belangrijkste onderwerp dat tijdens deze bijeenkomst werd besproken.

 De kwestie van uitbreiding van verplichte oorsprongsetikettering. Tijdens de bijeenkomst zei landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski tegen de ministers dat de Europese Commissie overweegt "voor te stellen de verplichte oorsprongsetikettering uit te breiden tot bepaalde producten, waarbij ten volle rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de interne markt". Deze categorie producten moet nog worden gedefinieerd. Commissaris Janusz Wojciechowski wees er ook op dat de Europese Unie al voorschriften voor oorsprongsetikettering heeft ingevoerd voor "een aantal voedselcategorieën zoals vers vlees, fruit en groenten, honing of olijfolie". Er moet bijvoorbeeld worden opgemerkt dat Italië al bepaalde systemen heeft ingevoerd om de oorsprong van tomaten die in tomatensaus worden gebruikt en harde tarwe in pasta te specificeren. Italië is ook voorstander van een verplicht etiketteringssysteem voor de oorsprong van levensmiddelen op EU-niveau.

 Het voorstel voor een geharmoniseerd EU-breed dierenwelzijnslabel. Het Duitse voorzitterschap van de Raad, voor de landbouwcomponent vertegenwoordigd door de Duitse minister van Landbouw Julia Klöckner, zei dat het een "Europees dierenwelzijnslabel" wilde creëren dat op Europees niveau zou worden geharmoniseerd en voor alle lidstaten verplicht zou zijn. Volgens minister Julia Klöckner zou het creëren van een dergelijk label een nieuwe markt openen voor boeren om producten te verkopen die zijn gemaakt volgens hogere dierenwelzijnsnormen. Over dit onderwerp gaf landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski aan dat deze kwestie zal worden aangepakt als onderdeel van de Farm to Fork-strategie. Opgemerkt moet worden dat in Duitsland een dierenwelzijnslabel wordt ontwikkeld, dat in eerste instantie alleen voor de varkenssector zal gelden en in eerste instantie aan de vrije wil van elke fokker wordt overgelaten.

Volgende stappen:

 Er moet een effectbeoordeling worden uitgevoerd door de Europese Commissie om de mogelijke gevolgen van een uitbreiding van de verplichte oorsprongsetikettering voor levensmiddelenexploitanten, met name boeren en consumenten, te beoordelen. Deze analyse wordt verwacht in het najaar van 2020.

 De Europese Commissie zal in de eerste helft van 2021 een externe studie naar etikettering voor dierenwelzijn starten.

 Een wetgevingsvoorstel van de Europese Commissie over geharmoniseerde voedingswaarde-etikettering op Europees niveau wordt naar verwachting eind 2022 ingediend.

Wordt vervolgd.

p.s. vide www.europeanfoodforum.eu


 23 juli 2020 

Gezondheidsveiligheid: de richtsnoeren van de Commissie voor de uitvoering van plannen voor gezondheidscontrole voor levensmiddelenbedrijven

Op 12 juni 2020 heeft de Europese Commissie richtlijnen gepubliceerd die tot doel hebben de eisen van de voedselhygiëneverordening uit 2004! te verduidelijken.

Het is een gids om "de implementatie van de EU-vereisten voor een voedselveiligheidsbeheersysteem te vergemakkelijken en te harmoniseren" voor een gedefinieerde groep detailhandelaars - waaronder slagers, kruideniers, bakkers, distributiecentra, supermarkten en restaurants.

Dit document helpt de relevante actoren daarom om hun activiteiten correct toe te passen in het licht van de Verordening (EG) nr. 852/2004, met name artikel 4 en bijlage II voor algemene hygiënevoorschriften en artikel 5 voor onderbouwde procedures inzake gevarenanalyse en kritieke controlepunten (HACCP) principes.

In een tabel vat het document de vereiste programma's (PRP) samen die nodig zijn om de veiligheid van levensmiddelen te waarborgen.

Ze hebben met name betrekking op infrastructuur, allergenen, afvalbeheer, grondstoffen en waterbeheersing.

In een stroomschema en een tabel met betrekking tot restaurants, horeca en drinkgelegenheden presenteert het document analyses van generieke gevaren.

Deze aanbevelingen zijn niet bindend en kunnen worden aangevuld of vervangen door nationale richtlijnen die beter rekening houden met specifieke lokale of nationale situaties.

Wordt vervolgd.

p.s. vide www.europeanfoodforum.eu en let op de prominente plaats van Euro-Toques als Member from Public Institutions and Civil Society

 


20 juni 2020

Houding van Europese consumenten ten opzichte van
duurzaam voedsel - BEUC-rapport

Op 3 juni 2020 heeft de Europese Consumentenorganisatie (BEUC) een onderzoeksrapport gepubliceerd over de houding van Europese consumenten ten opzichte van duurzaam voedsel.
De enquête vond plaats tussen oktober en november 2019 en werd uitgevoerd door een aantal BEUC-lid organisaties. In totaal zijn meer dan 11.000 mensen uit 11 verschillende landen (Oostenrijk, België, Duitsland, Griekenland, Italië, Litouwen, Nederland, Portugal, Slowakije, Slovenië en Spanje) geïnterviewd.
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt:
 Meer dan de helft van de proefpersonen meldt een gebrek aan informatie over de duurzaamheid of de niet-duurzaamheid van de producten die ze consumeren,
 Twee derde van de proefpersonen zegt bereid te zijn om eetgewoonten te veranderen om milieuredenen,
 De vaak hoge prijzen van duurzame producten vormen een grote belemmering voor veranderende eetgewoonten. Gebrek aan kennis en keuze zijn ook twee obstakels bij deze verandering,
 Meer dan 40% van de proefpersonen beweert hun consumptie van rood vlees om milieuredenen te hebben verminderd,
 Hoewel proefpersonen zich aangetrokken voelen tot de begrippen plantaardig "vlees", voelen ze zich niet op hun gemak bij insectenproducten en laboratoriumvlees.
 Ten slotte zei 84% van de respondenten dat hun respectievelijke regeringen de overgang naar een duurzamer voedselsysteem onvoldoende stimuleren.
In het licht van haar onderzoek heeft BEUC een reeks aanbevelingen over dit onderwerp ontwikkeld. Deze draaien om het verbeteren van informatie over de milieu-impact en duurzaamheid van geconsumeerde producten (via voedseletiketten en informatiecampagnes) en over het aannemen van duurzame diëten.
BEUC stelt ook dat belangrijke acties moeten worden ondernomen door verschillende actoren op verschillende niveaus (regelgeving, voedselproductie, detailhandel, enz.) om zodoende deze verandering aan te moedigen. Wordt vervolgd.

 


 25 mei 2020

Publicatie van de "Farm to Fork" -strategie door de Europese Commissie

Op 20 mei 2020 publiceerde de Europese Commissie, na verschillende uitstelacties als gevolg van de gezondheidscrisis, haar "Farm to fork" -strategie (F2F).

Ter herinnering, deze strategie maakt deel uit van de Green Deal van de Europese Unie (EU) die is ontwikkeld om te beantwoorden aan twee belangrijke vereisten:

 tegen 2050 nul netto-uitstoot van broeikasgassen bereiken

 erin slagen de economische groei los te koppelen van het gebruik van hulpbronnen.

De Europese Commissie legt uit dat de gezondheidscrisis heeft aangetoond dat de Europese Unie moet zorgen voor een effectief voedselsysteem welke een wereldwijde maatstaf zal worden. Het presenteert de F2F-strategie als hét actieplan voor de komende maanden en jaren waarmee de Europese Unie de volgende doelstellingen kan bereiken:

 de overgang naar een duurzaam voedselsysteem bevorderen dat voedselzekerheid en toegang tot gezonde voeding garandeert

 verkleinen van de milieu- en klimaatvoetafdruk van het EU-voedselsysteem

 de veerkracht van het voedselsysteem versterken door de gezondheid van de burgers te beschermen en het levensonderhoud van marktdeelnemers veilig te stellen.

Om deze doelstellingen te bereiken, stelt de Europese Commissie de volgende concrete acties voor:

 een vermindering van 50% in het gebruik van pesticiden tegen 2030

 een vermindering van het gebruik van meststoffen met ten minste 20% door het verlies van nutriënten tegen 2030 met ten minste 50% te verminderen

 een vermindering van 50% in de verkoop van antimicrobiële stoffen die worden gebruikt in de fokkerij en aquacultuur tegen 2030

 de implementatie van een aandeel van 25% in landbouwgrond dat biologisch moet worden bewerkt

 een verbetering van de voedseletikettering om gezonde en duurzame voeding te promoten

 de vaststelling van bindende limieten voor voedselverspilling tegen 2023

 een toewijzing van 10 miljard euro in het kader van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europa van de Europese Unie voor de periode 2021-2027 voor voedsel, bio-economie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw, visserij, aquacultuur en milieu. 

De F2F-strategie bevat elementen die van direct belang zijn voor Euro-Toques International, waaronder de volgende:

 een betere etikettering op de verpakking en een verplichte oorsprongsvermelding voor bepaalde ingrediënten

 de ontwikkeling van initiatieven om de herformulering van bewerkte voedingsmiddelen te stimuleren, inclusief de vaststelling van maximumgehalten voor bepaalde voedingsstoffen

 de herziening van het wettelijk kader van de EU-schoolregeling met het oog op een heroriëntering van de regeling op gezonde en duurzame voeding.

 nadruk op een meer plantaardig dieet met minder rood en verwerkt vlees en meer groenten en fruit om niet alleen het risico op dodelijke ziekten te verminderen, maar ook de milieu-impact van het voedselsysteem

 het stimuleren van korte toeleveringsketens ten behoeve van boeren

 verbetering van de beschikbaarheid en prijs van duurzame voeding en bevordering van gezonde en duurzame voeding in de institutionele horeca.

Kalender van aankomende initiatieven:

 1. Kader voor een duurzaam voedselbeleid

 2023: Wetgevingsvoorstel «voor duurzame voedselsystemen».

 2021: noodplan voor voedselvoorziening en voedselzekerheid

 1. Duurzame voedselproductie

 2021-2022: wetgevingsvoorstel ter ondersteuning van de positie van producenten in de voedselketen

 2022: Verduidelijking van de reikwijdte van de concurrentieregels met betrekking tot duurzaamheid bij collectieve acties

 2022: herziening van de richtlijn inzake duurzaam gebruik van pesticiden

 2023: herziening van de bestaande wetgeving inzake dierenwelzijn, ook tijdens vervoer en slachten

 1. Voedselvoorzieningsketen

 2021: EU-code en monitoringkader voor verantwoord zakendoen in de voedselvoorzieningsketen

 2022: herziening van de verordeningen betreffende materialen die met levensmiddelen in aanraking komen

 2021-2022: herziening van de EU-handelsnormen voor landbouw-, visserij- en aquacultuurproducten

 1. Etikettering

 2022: Opstelling van voedingsprofielen om de promotie van voedingsmiddelen met veel zout, suiker en / of vetten te beperken

 2021: Initiatieven ter stimulering van de herformulering van bewerkte voedingsmiddelen, inclusief de vaststelling van maximumgehalten voor bepaalde voedingsstoffen

 2022: voorstel voor geharmoniseerde verplichte voedingswaarde-etikettering op de voorzijde van de verpakking

 2022: voorstel om de vermelding van de oorsprong van melk, melk en vleesingrediënten verplicht te stellen

 2024: voorstel voor een kader voor duurzame voedseletikettering

 2022: herziening van regels met betrekking tot houdbaarheidsdata en houdbaarheidsdata.

Een evaluatie van de implementatie van de F2F-strategie door de Europese Commissie is gepland voor medio 2023.

De biodiversiteitsstrategie werd dezelfde dag ook gepubliceerd. De twee strategieën zijn gekoppeld in termen van toekomstige doelstellingen en initiatieven, met name met betrekking tot de vermindering van het gebruik van pesticiden en meststoffen.

 

Wordt vervolgd.

 


7 april 2020


https://gallery.mailchimp.com/c59f92fd9c0025f293b8ed5a6/images/98969756-54b7-422a-9c7f-fe27d23dad0a.jpg

Beste leden,


Afgelopen vrijdag 3 april is tijdens een urenlange video conference met 27 Euro Parlementariërs
, Ted Janssen,  in zijn hoedanigheid als Voorzitter Euro-Toques Nederland en Trésorier Euro-Toques International, als enige Nederlander, samen met het Belgische lid van Euro-Toques International, Christophe Baert, namens de sector Public Institutions and Civil Society Members, gekozen tot lid van het European Food Forum (EFF).

 
De benoeming tot lid van de EFF Board of Management Members geldt van 2020 tot en met 2023.
Gedurende deze periode zullen de leden van het EFF gestalte gaan geven aan de uitvoering van de strategie From Farm to Fork binnen geheel Europa.
 
Euro-Toques Nederland zal u enerzijds van de ontwikkelingen op de hoogte houden en anderzijds worden wij, in het kader van bovenstaande, graag van relevante informatie en of ideeën voorzien.
 
Voor nadere info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of  06 – 537 993 96


24 maart 2020


Het Consortium voor Common Food Names voert campagne tegen Europese autoriteiten die het aantal geografische aanduidingen verhogen.

Op 2 maart 2020 heeft het Consortium voor gemeenschappelijke voedselnamen (CCFN) een reeks standpunten gepubliceerd over het toenemende aantal geografische aanduidingen (GI's) met betrekking tot met name zuivelproducten.

Ter herinnering: de CCFN is een organisatie die pleit voor het gratis gebruik van bepaalde veelvoorkomende voedselnamen. In een opmerking aan de Europese Commissie uiten de CCFN en de American Dairy Export Council (USDEC) hun bezorgdheid over de beoordeling van wetgeving met betrekking tot EU-voedselkwaliteitsprogramma's die volgens hen te bureaucratisch zouden kunnen zijn. 

Dit laatste onderstreepte met name het gebrek aan duidelijkheid en transparantie van de huidige GA-regelingen. 

Deze 2 organisaties nodigen de Europese Commissie ook uit om een ​​niet-uitputtende lijst te publiceren van generieke namen waarvan het exclusieve gebruik niet kon worden geclaimd. De CCFN rapporteerde ook de positie van de Cheese Importers Association of America (CIAA). 

De vereniging is van mening dat de coöptatie door de Europese Unie (EU) van gemeenschappelijke voedselnamen heeft geleid tot een verminderde toegang tot de wereldmarkten voor de export van zuivelproducten door de VS.

Ten slotte beweert de CCFN de Amerikaanse minister van Landbouw, Sonny Perdue, te hebben aangemoedigd om de bezwaren van de Verenigde Staten tegen het misbruik van geografische aanduidingen door de EU te onderstrepen. Secretaris Perdue steunde deze posities tijdens verschillende vergaderingen in Brussel met een reeks Europese ambtenaren eind januari 2020.

Inmiddels heeft het Corona virus ook het Europees Parlement lam gelegd, zodat de besluitvorming aldaar, net als deze nieuwsbrieven uit Brussel, voorlopig worden opgeschort. 
 
Wordt vervolgd in het post corona tijdperk.

14 februari 2020

Voorlopige versie van de strategie "Van boerderij tot vork"

Op 5 februari 2020 verkreeg de vertegenwoordiger van ETI een voorlopige versie van de "farm to fork" -strategie van de Europese Commissie. Ter herinnering, deze strategie, voorgesteld door de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, als onderdeel van de Europese Green Deal, beoogt een duurzame voedselwaardeketen te creëren door middel van wetgevende en niet-wetgevende maatregelen die in het voorjaar van 2020 zullen worden gepresenteerd.

Deze strategie zal de basis vormen voor de actie van de Europese Commissie op het gebied van voedsel voor de komende 5 jaar. Dit bijgevoegde document bevat een sectie die zich richt op de doelstellingen van de strategie als zodanig en een sectie die is bedoeld voor de katalysatoren van de laatste. Het eerste deel is verdeeld in 6 delen waarin verschillende subacties worden gepresenteerd.

 1. Verduurzaming van de voedselproductie. Dit deel, het grootste en meest ambitieuze, richt zich op:

 Vermindering van het gebruik en de afhankelijkheid van pesticiden, meststoffen en antibiotica

 De goede ontwikkeling van biodiversiteit en klimaatbestendigheid

 Verbetering van dierenwelzijn

 Versterking van de ambitie van de lidstaten voor een duurzamere voedselproductie

 Ondersteuning van primaire producenten.

Dit eerste deel bespreekt ook onderwerpen met betrekking tot marketingstandaarden, biologische landbouw, plantgezondheid en de evaluatie van nieuwe genomische technieken.

 1. Stimuleer duurzame praktijken in voedselverwerking, catering, horeca en foodservice Dit deel behandelt de doelstellingen met betrekking tot verantwoord zakelijk gedrag en de vermindering van over-verpakking door de ontwikkeling van Europese principes voor goed zakelijk gedrag en door de verpakkingsrichtlijn te versterken.
 2. Bevorderen van duurzame voedselconsumptie en de overgang naar gezond en duurzaam voedsel vergemakkelijken. Dit derde deel draait om de keuzes van de consument, maar ook om de voeding en de milieu- en gezondheidsimplicaties van voedselconsumptie. De Commissie is van plan etikettering en verschillende voedseletiketten (geografische oorsprong, dierenwelzijn, milieu, enz.) te ontwikkelen; het is ook van plan om een ​​reeks richtlijnen op te stellen over verschillende te volgen duurzame diëten, diëten op scholen te herzien en de richtlijn inzake overheidsopdrachten te herzien.
 3. Verminder voedselverlies en verspilling. De Commissie is van plan hier een actieplan van vier jaar (2020-2024) op te stellen met betrekking tot voedselverlies en -verspilling.
 4. Vecht tegen voedselfraude en versterk de handhaving en controles in de voedselketen De Commissie is van plan hier een vierjarenactieplan (2020-2024) op te stellen met betrekking tot voedselfraude
 5. Streef naar toewijding aan transitie naar duurzame voedselsystemen wereldwijd. De Commissie verbindt zich in dit deel ertoe een groter aantal bilaterale overeenkomsten te ontwikkelen en de EU-samenwerking met de relevante internationale organisaties (FAO, WHO, OESO, enz.) te versterken.

Het is interessant om op te merken dat de Europese Commissie in het tweede deel van het document voorstelt om een ​​groep van deskundigen op hoog niveau op te richten om deze te adviseren bij de totstandkoming van deze strategie. In de loop van 2020 zal er hoogstwaarschijnlijk een oproep tot het indienen van voorstellen worden gedaan om leden van het maatschappelijk middenveld de gelegenheid te geven een aanvraag in te dienen om deel uit te maken van deze groep van deskundigen.

Euro-Toques is inmiddels bij deze aanvraagprocedure via de voorzitter Jean Castadot betrokken.

Wordt vervolgd.

DRAFT ACTION PLAN
13-01-2020


17 januari 2020

In het kader van de eerdere genoemde strategie Farm 2 Fork (F2F) werd op 10 december 2019 het European Food Forum gelanceerd na een receptie georganiseerd door de 5 leden van het Europees Parlement (EP-leden) die deze organisatie oprichtten: Róża Thun (EPP, Polen), Clara Aguilera (S&D, Spanje), Irène Tolleret (RE, Frankrijk), Asim Ademov (EPP, Bulgarije) en Brando Benifei (S&D, Italië).

De belangrijkste bestaansreden van het forum is de bevordering van een open dialoog over duurzame voedselsystemen tussen beleidsmakers, actoren in de voedselvoorzieningsketen, maatschappelijke organisaties, de onderzoeksector, universiteiten en andere openbare instellingen.

De doelstellingen van het forum zijn:

       # Het volgen van relevante Europese publieke beleidsontwikkeling

       # De integratie, anticipatie en promotie van de belangrijkste onderwerpen van het agro voedingsbeleid op Europees en mondiaal niveau.

       # De bevordering van een gemeenschappelijk voedselbeleid op basis van de actoren van het voedselsysteem op lokaal niveau. 

       # De ondersteuning van een gemeenschappelijk voedselbeleid dat bedoeld is om aandachtiger te luisteren en sneller te reageren op de zorgen en ambities van Europese consumenten.

       # Het ontwikkelen en onderhouden van relaties met andere publieke en private instellingen die geïnteresseerd zijn in deze kwesties, vooral in de Europese context.

       # Het European Food Forum zal bestaan ​​uit een groot aantal verschillende actoren om het debat op gang te brengen en te ontwikkelen.

       # Deze organisatie staat erop dat een evenwichtige vertegenwoordiging van alle belanghebbenden in het Europese voedselecosysteem essentieel is voor het goed functioneren ervan.

       # De laatste is gericht op boeren, voedings- en drankenbedrijven, detailhandel en horecabedrijven, Europese / nationale federaties, sectorverenigingen, maatschappelijke organisaties, onderzoeksinstituten, universiteiten en openbare instanties.

Het forum wordt gecoördineerd door een organisatiecomité bestaande uit leden van het EP en de raad van bestuur. De raad van bestuur bestaat uit minimaal 2 leden (1 vertegenwoordiger van de industrie en 1 lid van het maatschappelijk middenveld / openbare instelling) of maximaal 14 leden (7 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en 7 leden van het maatschappelijk middenveld / openbare instellingen) ). De raad van bestuur bestaat uit een ‘President’ lid en een ‘Vice-President’ lid. Er wordt ook een programmeercomité opgericht dat het evenementenprogramma van het forum zal beheren; het zal bestaan ​​uit 3 vice-voorzitters van het organisatiecomité (1 lid van het EP, 1 vertegenwoordiger van het bedrijfsleven en 1 lid van het maatschappelijk middenveld / openbare instelling).

Het spreekt voor zich dat Euro-Toques International er alles aan zal doen om tenminste een paar van de zetels van de raad van bestuur te gaan bekleden.

Wordt vervolgd.


december 2019


Vanuit Brussel heeft Euro-Toques International het volgende relevante nieuws geselecteerd.

Standpunten van het Europees Parlement over het toekomstige voedselbeleid van de EU 
 
Er is een groeiende golf van nieuwsgierigheid in het Europees Parlement (EP) naar de ontwikkeling en de inhoud van de Farm to Fork (F2F) -strategie van de Europese Commissie. 
Ter herinnering, de strategie omvat het werk van 4 Europese commissarissen: Stella Kyriakides voor gezondheids- en voedselveiligheidsaspecten, Janusz Wojciechowski en Virginijus Sinkevičius voor landbouw- en zeevruchtenproducten en uiteindelijk de top vice-voorzitter van de Commissie, Frans Timmermans, dat zal de hoofdcoördinator van de strategie zijn.
 
Enkele belangrijke leden van het Europees Parlement (EP-leden) hebben gesproken over hun hoop en twijfels over dit ambitieuze plan. 
Isabel Carvalhais (S&D - Portugal) verwacht dat Wojciechowski de komende maanden iets meer over deze strategie zal vertellen dan tijdens zijn parlementaire audities. Ze wil vooral dat dit plan rekening houdt met en de boeren beschermt die volgens haar actief moeten worden erkend voor hun belangrijke rol. 
 
Daniel Buda (PPE - Roemenië), vice-voorzitter van de landbouwcommissie (AGRI) van het Parlement, hoopt dat deze strategie voldoende in overeenstemming zal zijn met de EU Green Deal van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie die op 11 december 2019 werd gepresenteerd Net als Isabel Carvalhais wil Daniel Buda de boeren beschermen en zal ze erop aandringen dat ze ondersteuning en richtlijnen krijgen voor het produceren van gezond voedsel van hoge kwaliteit op een duurzame manier. 
 
Elsi Katainen (Renew Europe - Finland), een andere vice-voorzitter van de AGRI-commissie, is verheugd over het idee dat de ambities van de F2F-strategie op lange termijn zijn. Ze hoopt dat deze strategie zal helpen bij het creëren van een duurzaam en winstgevend voedselsysteem; ze wil ervoor zorgen dat sectoren zoals bosbouw en bio circulaire economie in aanmerking worden genomen. "Voedselproductie en voedselzekerheid moeten hier de kern van zijn, wat alleen mogelijk is als de productie winstgevend is," zei ze. 
 
Pierre Karleskind (Renew Europe - Frankrijk) legt de nadruk op voedsel van goede kwaliteit voor Europeanen en het visserijbeleid. Hij stelt dat de strategie de traceerbaarheid van geïmporteerde visserij- en aquacultuurproducten moet verbeteren. Hij voegt eraan toe dat het nieuwe voedselbeleid ervoor moet zorgen dat de Europese visserij- en aquacultuurproducten correct worden gevaloriseerd met een duidelijke en efficiënte etikettering. 
 
Beroemde voormalige tv-chef Sarah Wiener (Green / EFA - Oostenrijk) sprak over het belang van het voedingsaspect van de F2F-strategie en de rol ervan om gezonde voeding voor iedereen te bevorderen. Ze hoopt ook eerlijkere, kortere en transparantere toeleveringsketens te zien en wil handel ten dienste stellen van duurzame ontwikkeling.
 
Euro-Toques International volgt de discussie en is en blijft alert in Brussel bezig.
Wordt vervolgd.22 november 2019
 
In het vorige bericht vanuit Brussel hebben wij u geïnformeerd over het feit dat de EU-wetgevers uit verschillende politieke fracties en parlementaire commissies een multi stakeholderplatform willen gaan oprichten dat het EU-voedselbeleid op een holistische manier zal aanpakken.
 
Deze ontwikkeling van de “ farm-to-fork” strategie ligt op schema.
De ontwikkeling van de 'farm to fork'-strategie voor duurzame voeding van de nieuwe Europese Commissie is aan de gang. De eerste officiële details worden verwacht voor het begin van het jaar 2020, met de voorbereiding van een document dat de visie van de strategie voor de komende jaren weergeeft.
De organisatie van de werkzaamheden rond deze strategie blijft nog enigszins verward, maar zal worden verduidelijkt zodra de volgende Commissie formeel wordt opgericht. 
De effectieve lancering van de strategie wordt verwacht in het voorjaar van 2020. Hoewel het stadium van de ontwikkeling van de strategie nog niet volledig gevorderd is, is het bijgevoegd document met een voorlopig actieplan beschikbaar gesteld. 
Dat document (Action Plan Farm to Fork)  onthult een plan in acht acties verdeeld in een reeks sub-acties met voor sommige van hen al vastgestelde deadlines.
 
Bepaalde acties kunnen als interessant voor Euro Toques International worden beschouwd:
- oprichting van een groep belanghebbenden op het gebied van duurzaam voedsel om de uitvoering van de strategie te begeleiden en de uitwisseling van goede praktijken te vergemakkelijken,
- bevordering van duurzame voedselconsumptie, waardoor de overgang naar gezonde en duurzame voeding wordt vergemakkelijkt,
- steun voor de opneming van bepalingen inzake duurzame levensmiddelen in internationale overeenkomsten van de EU;
- of de lancering van een "EU-programma voor voedselverlies en -afval" op grond waarvan openbare en particuliere entiteiten zich tegen 2030 zouden bezighouden met 50% minder voedselverlies en -verspilling in hun activiteiten en programma's.
 
Kortom Euro-Toques International is actief en alert in Brussel bezig.
Wordt vervolgd. 
22 november 2019
 
In het vorige bericht vanuit Brussel hebben wij u geïnformeerd over het feit dat de EU-wetgevers uit verschillende politieke fracties en parlementaire commissies een multi stakeholderplatform willen gaan oprichten dat het EU-voedselbeleid op een holistische manier zal aanpakken.
 
Deze ontwikkeling van de “ farm-to-fork” strategie ligt op schema.
De ontwikkeling van de 'farm to fork'-strategie voor duurzame voeding van de nieuwe Europese Commissie is aan de gang. De eerste officiële details worden verwacht voor het begin van het jaar 2020, met de voorbereiding van een document dat de visie van de strategie voor de komende jaren weergeeft.
De organisatie van de werkzaamheden rond deze strategie blijft nog enigszins verward, maar zal worden verduidelijkt zodra de volgende Commissie formeel wordt opgericht. 
De effectieve lancering van de strategie wordt verwacht in het voorjaar van 2020. Hoewel het stadium van de ontwikkeling van de strategie nog niet volledig gevorderd is, is het bijgevoegd document met een voorlopig actieplan beschikbaar gesteld. 
Dat document (Action Plan Farm to Fork)  onthult een plan in acht acties verdeeld in een reeks sub-acties met voor sommige van hen al vastgestelde deadlines.
 
Bepaalde acties kunnen als interessant voor Euro Toques International worden beschouwd:
- oprichting van een groep belanghebbenden op het gebied van duurzaam voedsel om de uitvoering van de strategie te begeleiden en de uitwisseling van goede praktijken te vergemakkelijken,
- bevordering van duurzame voedselconsumptie, waardoor de overgang naar gezonde en duurzame voeding wordt vergemakkelijkt,
- steun voor de opneming van bepalingen inzake duurzame levensmiddelen in internationale overeenkomsten van de EU;
- of de lancering van een "EU-programma voor voedselverlies en -afval" op grond waarvan openbare en particuliere entiteiten zich tegen 2030 zouden bezighouden met 50% minder voedselverlies en -verspilling in hun activiteiten en programma's.
 
Kortom Euro-Toques International is actief en alert in Brussel bezig.
Wordt vervolgd.

16 oktober 2019

In vervolg op de oproep van Jean Castadot, voorzitter Euro-Toques International, om ETI bij de Europese beleidsvorming te betrekken kan vanuit het Europees Parlement het volgende worden gemeld:
 
EU Wetgevers wijzen op het EU-platform voor voedselbeleid
 
EU-wetgevers uit verschillende politieke fracties en parlementaire commissies gaan een multi stakeholderplatform oprichten dat het EU-voedselbeleid op een holistische manier zal aanpakken.
 
Het platform wordt officieel gelanceerd in november 2019 en krijgt de naam European Food Forum (EFF); het zal rechtspersoonlijkheid genieten als een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, met een algemene vergadering, een raad van bestuur en een aantal stuurcomités.
 
De groep zal zich richten op voedselbeleid en opkomende trends in de voedselvoorzieningsketen, zowel op Europees als op mondiaal niveau. Met het EEF kunnen de leden van het EP ook naar alle relevante belanghebbenden luisteren en relaties opbouwen met andere openbare en particuliere instellingen die geïnteresseerd zijn in deze kwesties. 
 
Het idee van het EEF kwam van de particuliere sector, in casu Euro-Toques International, die een 'veilige plek' wilde creëren om onderwerpen van het voedsel- en landbouwbeleid met beleidsmakers en andere belanghebbenden te bespreken, met als doel oplossingen en ideeën voor te stellen.
 
Europarlementsleden blijven de baas over het platform, waarvan het lidmaatschap openstaat voor alle EU-wetgevers in het Europees Parlement. 
 
Het EEF zal zijn deuren echter openhouden voor exploitanten uit de hele voedselvoorzieningsketen, waaronder boeren, voedsel- en drankenverwerkers, voedselretailers en voedseldienstbedrijven, evenals federaties en sectorale verenigingen op Europees en nationaal niveau.
 
Het spreekt voor zich dat ETI zich al heeft aangemeld.
 
september 2019


Tijdens het prestige diner van Euro Toques International, dat Euro-Toques International  op dinsdag 10 september jongstleden heeft georganiseerd voor een aantal afgevaardigden van het Europees Parlement heeft de Voorzitter van ETI, Jean Castadot vurig gepleit voor de oprichting van een werkgroep in het Europees Parlement over "voeding en gezond eten ".
 
1 ° Wat is een werkgroep binnen het Europees Parlement (EP)?
 
Er kunnen binnen het EP werkgroepen (men noemt het daar intergroupe) worden gevormd door leden van elke fractie en elke commissie, teneinde informele gedachtewisselingen over specifieke onderwerpen te houden en het contact tussen leden en het maatschappelijk middenveld te bevorderen.
Aan het begin van elke zittingsperiode en hun werkingsregels kunnen EP werkgroepen worden opgericht.
Ze organiseren hun activiteiten zoals ze willen.
De werkgroep moet worden goedgekeurd door de Conferentie van voorzitters van het Europees Parlement.
 
2 ° Waarom is het interessant voor Euro-Toques International om de oprichting van een dergelijke werkgroep voor te stellen?
 
Door de oprichting van een dergelijke werkgroep kan Euro-Toques International bijdragen aan de werkzaamheden van het Europees Parlement met betrekking tot de onderwerpen die door de werkgroep worden behandeld.
Meer in het bijzonder zou Euro-Toques International:- invloed hebben op de agenda van de werkgroepsbijeenkomsten;- standpuntbepalingen indienen;- regelmatig worden gehoord door de werkgroep
 
3 ° Suggesties / te doen
 
De volgende stap zou moeten zijn om een ​​lid van het Europees Parlement te identificeren dat ermee instemt het voortouw te nemen bij de oprichting van de ETI werkgroep. Euro-Toques International kan hem / haar helpen bij de totstandkoming ervan en Euro-Toques International zou kunnen dienen als het algemeen secretariaat van de werkgroep.
 
Via de heer Marc Tarabella, lid van het Europees Parlement en mede organisator van het prestige diner, wordt het voorstel voor de oprichting van bovengenoemde werkgroep binnen het Europees Parlement behandeld en in stemming gebracht.
 
Nadere informatie volgt alsdan.


 
July en Augustus 2019 geselecteerd:

EU en de  VS dringen aan op een mozzarella-deal.
 
De Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala Campana, de Amerikaanse Dairy Export Council (USDEC) en het Consortium for Common Food Names hebben een overeenkomst aangekondigd en hebben Brussel, Washington en Rome opgeroepen de deal te ratificeren.
 
In een verklaring zei de USDEC dat de deal "het onderscheidend vermogen van de naam Mozzarella di Bufala Campana BOB [beschermde oorsprongsbenaming] en zijn productiegebied erkent".
 
De raad zei dat de overeenkomst "ook de rechten van iedereen erkent om de term mozzarella vrij te gebruiken om een ​​kaas te beschrijven die is geproduceerd volgens de definitie van de Codex Alimentarius of de Amerikaanse normen voor identiteit van de Amerikaanse Food and Drug Administration".
 
De raad zei dat de deal "een belangrijke stap is in de bescherming van zowel geldige geografische aanduidingen [geografische aanduidingen] als het gebruik van gemeenschappelijke voedselnamen". 
 
In een gezamenlijke brief aan de Amerikaanse en Italiaanse regeringen, en de Europese Commissie, zeiden de Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala Campana-president Domenico Raimondo en Jaime Castaneda, de senior vice-president voor handelsbeleid bij de USDEC: "Door zowel de geldige BOO Mozzarella te beschermen di Bufala Campana en het gratis gebruik van de gemeenschappelijke naam mozzarella als een soort kaas, deze overeenkomst biedt duidelijkheid voor consumenten en verzekert toegang voor zowel Europese kazen als niet-Europese kazen die zonder belemmering over de hele wereld kunnen worden verkocht. "