http://www.euro-toques.nl

Euro-Toques International

Welkom op de pagina voor Euro-Toques Internationaal.

Op deze pagina vindt u alle informatie over Internationaal en eventueel belangrijke berichten

Euro-Toques International – Jean CASTADOT & Enrico DERFLINGHER / co-Présidents International
Hoofdkantoor: 19-21, rue du Luxembourg, B-1000 Bruxelles - tél. 00 32 / 25 06 88 29NIEUW: 17-01-2020

eurotoques-international.eu

met 12 landen in Europa


voor alle informatie vanuit ETI is er een link naar www.euro-toques.org

 

Vanuit Brussel heeft Euro-Toques International het volgende relevante nieuws geselecteerd.


15 september  2020

Vanuit Brussel heeft Euro-Toques International in vervolg op het nieuws van 23 juli 2020 (augustus was het zomerreces) het volgende relevante nieuws geselecteerd:

Discussies over etikettering op de bijeenkomst van de ministers van Landbouw

De 27 ministers van Landbouw van de EU-lidstaten kwamen van 30 augustus tot 1 september informeel bijeen in Koblenz, Duitsland. Etikettering was, naast dierenwelzijn, het belangrijkste onderwerp dat tijdens deze bijeenkomst werd besproken.

 De kwestie van uitbreiding van verplichte oorsprongsetikettering. Tijdens de bijeenkomst zei landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski tegen de ministers dat de Europese Commissie overweegt "voor te stellen de verplichte oorsprongsetikettering uit te breiden tot bepaalde producten, waarbij ten volle rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de interne markt". Deze categorie producten moet nog worden gedefinieerd. Commissaris Janusz Wojciechowski wees er ook op dat de Europese Unie al voorschriften voor oorsprongsetikettering heeft ingevoerd voor "een aantal voedselcategorieën zoals vers vlees, fruit en groenten, honing of olijfolie". Er moet bijvoorbeeld worden opgemerkt dat Italië al bepaalde systemen heeft ingevoerd om de oorsprong van tomaten die in tomatensaus worden gebruikt en harde tarwe in pasta te specificeren. Italië is ook voorstander van een verplicht etiketteringssysteem voor de oorsprong van levensmiddelen op EU-niveau.

 Het voorstel voor een geharmoniseerd EU-breed dierenwelzijnslabel. Het Duitse voorzitterschap van de Raad, voor de landbouwcomponent vertegenwoordigd door de Duitse minister van Landbouw Julia Klöckner, zei dat het een "Europees dierenwelzijnslabel" wilde creëren dat op Europees niveau zou worden geharmoniseerd en voor alle lidstaten verplicht zou zijn. Volgens minister Julia Klöckner zou het creëren van een dergelijk label een nieuwe markt openen voor boeren om producten te verkopen die zijn gemaakt volgens hogere dierenwelzijnsnormen. Over dit onderwerp gaf landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski aan dat deze kwestie zal worden aangepakt als onderdeel van de Farm to Fork-strategie. Opgemerkt moet worden dat in Duitsland een dierenwelzijnslabel wordt ontwikkeld, dat in eerste instantie alleen voor de varkenssector zal gelden en in eerste instantie aan de vrije wil van elke fokker wordt overgelaten.

Volgende stappen:

 Er moet een effectbeoordeling worden uitgevoerd door de Europese Commissie om de mogelijke gevolgen van een uitbreiding van de verplichte oorsprongsetikettering voor levensmiddelenexploitanten, met name boeren en consumenten, te beoordelen. Deze analyse wordt verwacht in het najaar van 2020.

 De Europese Commissie zal in de eerste helft van 2021 een externe studie naar etikettering voor dierenwelzijn starten.

 Een wetgevingsvoorstel van de Europese Commissie over geharmoniseerde voedingswaarde-etikettering op Europees niveau wordt naar verwachting eind 2022 ingediend.

Wordt vervolgd.

p.s. vide www.europeanfoodforum.eu


 23 juli 2020 

Gezondheidsveiligheid: de richtsnoeren van de Commissie voor de uitvoering van plannen voor gezondheidscontrole voor levensmiddelenbedrijven

Op 12 juni 2020 heeft de Europese Commissie richtlijnen gepubliceerd die tot doel hebben de eisen van de voedselhygiëneverordening uit 2004! te verduidelijken.

Het is een gids om "de implementatie van de EU-vereisten voor een voedselveiligheidsbeheersysteem te vergemakkelijken en te harmoniseren" voor een gedefinieerde groep detailhandelaars - waaronder slagers, kruideniers, bakkers, distributiecentra, supermarkten en restaurants.

Dit document helpt de relevante actoren daarom om hun activiteiten correct toe te passen in het licht van de Verordening (EG) nr. 852/2004, met name artikel 4 en bijlage II voor algemene hygiënevoorschriften en artikel 5 voor onderbouwde procedures inzake gevarenanalyse en kritieke controlepunten (HACCP) principes.

In een tabel vat het document de vereiste programma's (PRP) samen die nodig zijn om de veiligheid van levensmiddelen te waarborgen.

Ze hebben met name betrekking op infrastructuur, allergenen, afvalbeheer, grondstoffen en waterbeheersing.

In een stroomschema en een tabel met betrekking tot restaurants, horeca en drinkgelegenheden presenteert het document analyses van generieke gevaren.

Deze aanbevelingen zijn niet bindend en kunnen worden aangevuld of vervangen door nationale richtlijnen die beter rekening houden met specifieke lokale of nationale situaties.

Wordt vervolgd.

p.s. vide www.europeanfoodforum.eu en let op de prominente plaats van Euro-Toques als Member from Public Institutions and Civil Society

 


20 juni 2020

Houding van Europese consumenten ten opzichte van
duurzaam voedsel - BEUC-rapport

Op 3 juni 2020 heeft de Europese Consumentenorganisatie (BEUC) een onderzoeksrapport gepubliceerd over de houding van Europese consumenten ten opzichte van duurzaam voedsel.
De enquête vond plaats tussen oktober en november 2019 en werd uitgevoerd door een aantal BEUC-lid organisaties. In totaal zijn meer dan 11.000 mensen uit 11 verschillende landen (Oostenrijk, België, Duitsland, Griekenland, Italië, Litouwen, Nederland, Portugal, Slowakije, Slovenië en Spanje) geïnterviewd.
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt:
 Meer dan de helft van de proefpersonen meldt een gebrek aan informatie over de duurzaamheid of de niet-duurzaamheid van de producten die ze consumeren,
 Twee derde van de proefpersonen zegt bereid te zijn om eetgewoonten te veranderen om milieuredenen,
 De vaak hoge prijzen van duurzame producten vormen een grote belemmering voor veranderende eetgewoonten. Gebrek aan kennis en keuze zijn ook twee obstakels bij deze verandering,
 Meer dan 40% van de proefpersonen beweert hun consumptie van rood vlees om milieuredenen te hebben verminderd,
 Hoewel proefpersonen zich aangetrokken voelen tot de begrippen plantaardig "vlees", voelen ze zich niet op hun gemak bij insectenproducten en laboratoriumvlees.
 Ten slotte zei 84% van de respondenten dat hun respectievelijke regeringen de overgang naar een duurzamer voedselsysteem onvoldoende stimuleren.
In het licht van haar onderzoek heeft BEUC een reeks aanbevelingen over dit onderwerp ontwikkeld. Deze draaien om het verbeteren van informatie over de milieu-impact en duurzaamheid van geconsumeerde producten (via voedseletiketten en informatiecampagnes) en over het aannemen van duurzame diëten.
BEUC stelt ook dat belangrijke acties moeten worden ondernomen door verschillende actoren op verschillende niveaus (regelgeving, voedselproductie, detailhandel, enz.) om zodoende deze verandering aan te moedigen. Wordt vervolgd.

 


 25 mei 2020

Publicatie van de "Farm to Fork" -strategie door de Europese Commissie

Op 20 mei 2020 publiceerde de Europese Commissie, na verschillende uitstelacties als gevolg van de gezondheidscrisis, haar "Farm to fork" -strategie (F2F).

Ter herinnering, deze strategie maakt deel uit van de Green Deal van de Europese Unie (EU) die is ontwikkeld om te beantwoorden aan twee belangrijke vereisten:

 tegen 2050 nul netto-uitstoot van broeikasgassen bereiken

 erin slagen de economische groei los te koppelen van het gebruik van hulpbronnen.

De Europese Commissie legt uit dat de gezondheidscrisis heeft aangetoond dat de Europese Unie moet zorgen voor een effectief voedselsysteem welke een wereldwijde maatstaf zal worden. Het presenteert de F2F-strategie als hét actieplan voor de komende maanden en jaren waarmee de Europese Unie de volgende doelstellingen kan bereiken:

 de overgang naar een duurzaam voedselsysteem bevorderen dat voedselzekerheid en toegang tot gezonde voeding garandeert

 verkleinen van de milieu- en klimaatvoetafdruk van het EU-voedselsysteem

 de veerkracht van het voedselsysteem versterken door de gezondheid van de burgers te beschermen en het levensonderhoud van marktdeelnemers veilig te stellen.

Om deze doelstellingen te bereiken, stelt de Europese Commissie de volgende concrete acties voor:

 een vermindering van 50% in het gebruik van pesticiden tegen 2030

 een vermindering van het gebruik van meststoffen met ten minste 20% door het verlies van nutriënten tegen 2030 met ten minste 50% te verminderen

 een vermindering van 50% in de verkoop van antimicrobiële stoffen die worden gebruikt in de fokkerij en aquacultuur tegen 2030

 de implementatie van een aandeel van 25% in landbouwgrond dat biologisch moet worden bewerkt

 een verbetering van de voedseletikettering om gezonde en duurzame voeding te promoten

 de vaststelling van bindende limieten voor voedselverspilling tegen 2023

 een toewijzing van 10 miljard euro in het kader van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europa van de Europese Unie voor de periode 2021-2027 voor voedsel, bio-economie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw, visserij, aquacultuur en milieu. 

De F2F-strategie bevat elementen die van direct belang zijn voor Euro-Toques International, waaronder de volgende:

 een betere etikettering op de verpakking en een verplichte oorsprongsvermelding voor bepaalde ingrediënten

 de ontwikkeling van initiatieven om de herformulering van bewerkte voedingsmiddelen te stimuleren, inclusief de vaststelling van maximumgehalten voor bepaalde voedingsstoffen

 de herziening van het wettelijk kader van de EU-schoolregeling met het oog op een heroriëntering van de regeling op gezonde en duurzame voeding.

 nadruk op een meer plantaardig dieet met minder rood en verwerkt vlees en meer groenten en fruit om niet alleen het risico op dodelijke ziekten te verminderen, maar ook de milieu-impact van het voedselsysteem

 het stimuleren van korte toeleveringsketens ten behoeve van boeren

 verbetering van de beschikbaarheid en prijs van duurzame voeding en bevordering van gezonde en duurzame voeding in de institutionele horeca.

Kalender van aankomende initiatieven:

 1. Kader voor een duurzaam voedselbeleid

 2023: Wetgevingsvoorstel «voor duurzame voedselsystemen».

 2021: noodplan voor voedselvoorziening en voedselzekerheid

 1. Duurzame voedselproductie

 2021-2022: wetgevingsvoorstel ter ondersteuning van de positie van producenten in de voedselketen

 2022: Verduidelijking van de reikwijdte van de concurrentieregels met betrekking tot duurzaamheid bij collectieve acties

 2022: herziening van de richtlijn inzake duurzaam gebruik van pesticiden

 2023: herziening van de bestaande wetgeving inzake dierenwelzijn, ook tijdens vervoer en slachten

 1. Voedselvoorzieningsketen

 2021: EU-code en monitoringkader voor verantwoord zakendoen in de voedselvoorzieningsketen

 2022: herziening van de verordeningen betreffende materialen die met levensmiddelen in aanraking komen

 2021-2022: herziening van de EU-handelsnormen voor landbouw-, visserij- en aquacultuurproducten

 1. Etikettering

 2022: Opstelling van voedingsprofielen om de promotie van voedingsmiddelen met veel zout, suiker en / of vetten te beperken

 2021: Initiatieven ter stimulering van de herformulering van bewerkte voedingsmiddelen, inclusief de vaststelling van maximumgehalten voor bepaalde voedingsstoffen

 2022: voorstel voor geharmoniseerde verplichte voedingswaarde-etikettering op de voorzijde van de verpakking

 2022: voorstel om de vermelding van de oorsprong van melk, melk en vleesingrediënten verplicht te stellen

 2024: voorstel voor een kader voor duurzame voedseletikettering

 2022: herziening van regels met betrekking tot houdbaarheidsdata en houdbaarheidsdata.

Een evaluatie van de implementatie van de F2F-strategie door de Europese Commissie is gepland voor medio 2023.

De biodiversiteitsstrategie werd dezelfde dag ook gepubliceerd. De twee strategieën zijn gekoppeld in termen van toekomstige doelstellingen en initiatieven, met name met betrekking tot de vermindering van het gebruik van pesticiden en meststoffen.

 

Wordt vervolgd.

 


  20 mei 2020 

Dear EFF Members,

Happy World Bee Day! I hope this email finds you well.

The EFF Board of Management and the Steering Committee met for the first time respectively on May 8 and May 15 and took important decisions for the next month’s activities.

With this regard the European Food Forum is delighted to announce that:

 • the Steering Committee appointed MEPs Ms Clara Aguileira and Ms Michele Rivasi EFF Vice Chairs.
 • the Board of Management elected Luca Moretti (Head of Bruxelles office Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) and National Representative in Horizon 2020 strategic program committee) as EFF BoM President, Eva Falch (Vice Dean Innovation Faculty of Natural Sciences - Norvegian University of Science and Technology (NTNU) ) as EFF BoM Vice President and Antje Gerstein (German Retail Federation (HDE) - Managing Director Head Brussels Office) as EFF BoM treasurer.
 • The Steering Committee approved 2 new EFF Members. Welcome to the new EFF Members!!!
  • CSO Member - Aktina ASBL https://aktina.be/# Through various awareness-raising, training and creative actions, ASBL Aktina is active in ecology, health and technology. AKTINA acts on waste management, on sustainable food and on the conscious use of Information Technologies.
  • Business member –COCERAL http://www.coceral.com The European association representing trade in cereals, oilseeds, rice, feedstuffs, olive oil, pulses, oils and fats, and agro-supply.
 • The Steering Committee approved also the Special Membership of the European Committee of the Regions (CoR) that will enter in the Steering Committee with the role of Observer. As Member CoR would like to contribute making available their facilities for events including the interpretation support and allowing the EFF to be a co-organizer of some events already scheduled by the CoR: 
  • 9 October - Farm to Fork event co-organised with ICLEI and FAO during the European Week of Regions and Cities (EWRC), we would be happy if MEP Thun could speak at the opening
  • 16 October - World Food Day event (tbc, to be co-organised with the EC; last year it was a success, many high-level speakers)

The EFF Steering Committee also approved the EFF Program of the events 2020.

The Umbrella Theme for the program of the 2020 EFF events will be the Farm to Fork strategy.

Some introductory information:

 • Please note that the dates refer to the EP Member Salon bookings already done. At the moment there are no indications on COVID restrictions. In case of cancellation we will proceed the event in Video Conference.
 • Each event is hosted by the EFF MEPs that express their willingness to do it.
 • Please note that each event will be organized by a specific Organising Committee (OC). If you would like to join a specific OC, the first three are open for you to join. Interested EFF members can join OCs simply email us to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.by the deadlines reported for each event in the table.
 • Let me know if there are comments on the program of the events order.

  Date

  Event

  MEPs hosting

  OC EFF members participation

  23-06 Dinner TBC – Depends on COVID restrictions

  Food Safety European Standard and Pesticides

  Benifei, Ștefănuță,

  Rivasi, Tolleret

  Deadline to participate in the OC -  May 29

  15/07  Dinner

  TBC – Depends on COVID Restrictions

  Recycling solutions for flexible food packaging and food waste

  Thun

  Deadline to participate in the OC – June 12

  30/09 Dinner

  Nutrition and origin labelling

  Aguilera, Rivasi, Moretti, Schneider, Benifei, Maestre

  Deadline to participate in the OC – July 31

  28/10 Dinner

  Food Reformulation (e.g.Sugar, salt and fat reduction targets} and Marketing (e.g. restriction on advertising to kids)

  Maestre, Pelletier, Schneider

   

  18/11 Dinner

  Dual Quality and Misleading food labelling including health and nutrition claims

  Ademov, Thun, Maestre, Pelletier

   

  09/12 Breakfast

  EU funding for research and innovation in the agri-food sector

  Ademov, Kokkalis

   

   

  EFF 2020 calendar foresees also other extra events:

  Date

  Event

  MEPs hosting

  OC EFF members partecipation

   

  TBC

  Exchange of views with Commissioner Kyriakides (F2F) and Commissioner Breton (COVID-19)

  ( Invitation sent)

  All EFF MEPs

   

   

  9 October

  Farm to Fork event co-organised with ICLEI and FAO during the European Week of Regions and Cities (EWRC)

  Committee of Regions

   

   

  16 October

  World Food Day event (tbc, to be co-organised with the EC; 

  Committee of Regions

   

   

   

  Concerning sharing position papers among EFF members,  the Steering Committee decided that the EFF is not the place to do it because of its neutrality.

  The Steering Committee also started to discuss adapting the EFF structure on the needs of new members taking into consideration to create different EFF Membership categories for:

  • CSOs
  • Foundations
  • Other EU public institutions/International agencies
  • Other possible Members

  Last but not least, there will be several Tweets in the coming days on our 2020 program and the new appointments (Governance and membership). Thanks for likes, retweets and tags?. Next week we will issue the Newsletter.

  I remain at your disposal for any further info or question.

  Kind regards,

  Luisella Ciani

  Director General

  European Food Forum

  Mobile: +32 470 812621

  Twitter @EUFoodForum

  www.europeanfoodforum.eu

  Driving policy debate for sustainable food system


7 april 2020


https://gallery.mailchimp.com/c59f92fd9c0025f293b8ed5a6/images/98969756-54b7-422a-9c7f-fe27d23dad0a.jpg

Beste leden,


Afgelopen vrijdag 3 april is tijdens een urenlange video conference met 27 Euro Parlementariërs
, Ted Janssen,  in zijn hoedanigheid als Voorzitter Euro-Toques Nederland en Trésorier Euro-Toques International, als enige Nederlander, samen met het Belgische lid van Euro-Toques International, Christophe Baert, namens de sector Public Institutions and Civil Society Members, gekozen tot lid van het European Food Forum (EFF).

 
De benoeming tot lid van de EFF Board of Management Members geldt van 2020 tot en met 2023.
Gedurende deze periode zullen de leden van het EFF gestalte gaan geven aan de uitvoering van de strategie From Farm to Fork binnen geheel Europa.
 
Euro-Toques Nederland zal u enerzijds van de ontwikkelingen op de hoogte houden en anderzijds worden wij, in het kader van bovenstaande, graag van relevante informatie en of ideeën voorzien.
 
Voor nadere info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of  06 – 537 993 96


24 maart 2020


Het Consortium voor Common Food Names voert campagne tegen Europese autoriteiten die het aantal geografische aanduidingen verhogen.

Op 2 maart 2020 heeft het Consortium voor gemeenschappelijke voedselnamen (CCFN) een reeks standpunten gepubliceerd over het toenemende aantal geografische aanduidingen (GI's) met betrekking tot met name zuivelproducten.

Ter herinnering: de CCFN is een organisatie die pleit voor het gratis gebruik van bepaalde veelvoorkomende voedselnamen. In een opmerking aan de Europese Commissie uiten de CCFN en de American Dairy Export Council (USDEC) hun bezorgdheid over de beoordeling van wetgeving met betrekking tot EU-voedselkwaliteitsprogramma's die volgens hen te bureaucratisch zouden kunnen zijn. 

Dit laatste onderstreepte met name het gebrek aan duidelijkheid en transparantie van de huidige GA-regelingen. 

Deze 2 organisaties nodigen de Europese Commissie ook uit om een ​​niet-uitputtende lijst te publiceren van generieke namen waarvan het exclusieve gebruik niet kon worden geclaimd. De CCFN rapporteerde ook de positie van de Cheese Importers Association of America (CIAA). 

De vereniging is van mening dat de coöptatie door de Europese Unie (EU) van gemeenschappelijke voedselnamen heeft geleid tot een verminderde toegang tot de wereldmarkten voor de export van zuivelproducten door de VS.

Ten slotte beweert de CCFN de Amerikaanse minister van Landbouw, Sonny Perdue, te hebben aangemoedigd om de bezwaren van de Verenigde Staten tegen het misbruik van geografische aanduidingen door de EU te onderstrepen. Secretaris Perdue steunde deze posities tijdens verschillende vergaderingen in Brussel met een reeks Europese ambtenaren eind januari 2020.

Inmiddels heeft het Corona virus ook het Europees Parlement lam gelegd, zodat de besluitvorming aldaar, net als deze nieuwsbrieven uit Brussel, voorlopig worden opgeschort. 
 
Wordt vervolgd in het post corona tijdperk.

14 februari 2020

Voorlopige versie van de strategie "Van boerderij tot vork"

Op 5 februari 2020 verkreeg de vertegenwoordiger van ETI een voorlopige versie van de "farm to fork" -strategie van de Europese Commissie. Ter herinnering, deze strategie, voorgesteld door de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, als onderdeel van de Europese Green Deal, beoogt een duurzame voedselwaardeketen te creëren door middel van wetgevende en niet-wetgevende maatregelen die in het voorjaar van 2020 zullen worden gepresenteerd.

Deze strategie zal de basis vormen voor de actie van de Europese Commissie op het gebied van voedsel voor de komende 5 jaar. Dit bijgevoegde document bevat een sectie die zich richt op de doelstellingen van de strategie als zodanig en een sectie die is bedoeld voor de katalysatoren van de laatste. Het eerste deel is verdeeld in 6 delen waarin verschillende subacties worden gepresenteerd.

 1. Verduurzaming van de voedselproductie. Dit deel, het grootste en meest ambitieuze, richt zich op:

 Vermindering van het gebruik en de afhankelijkheid van pesticiden, meststoffen en antibiotica

 De goede ontwikkeling van biodiversiteit en klimaatbestendigheid

 Verbetering van dierenwelzijn

 Versterking van de ambitie van de lidstaten voor een duurzamere voedselproductie

 Ondersteuning van primaire producenten.

Dit eerste deel bespreekt ook onderwerpen met betrekking tot marketingstandaarden, biologische landbouw, plantgezondheid en de evaluatie van nieuwe genomische technieken.

 1. Stimuleer duurzame praktijken in voedselverwerking, catering, horeca en foodservice Dit deel behandelt de doelstellingen met betrekking tot verantwoord zakelijk gedrag en de vermindering van over-verpakking door de ontwikkeling van Europese principes voor goed zakelijk gedrag en door de verpakkingsrichtlijn te versterken.
 2. Bevorderen van duurzame voedselconsumptie en de overgang naar gezond en duurzaam voedsel vergemakkelijken. Dit derde deel draait om de keuzes van de consument, maar ook om de voeding en de milieu- en gezondheidsimplicaties van voedselconsumptie. De Commissie is van plan etikettering en verschillende voedseletiketten (geografische oorsprong, dierenwelzijn, milieu, enz.) te ontwikkelen; het is ook van plan om een ​​reeks richtlijnen op te stellen over verschillende te volgen duurzame diëten, diëten op scholen te herzien en de richtlijn inzake overheidsopdrachten te herzien.
 3. Verminder voedselverlies en verspilling. De Commissie is van plan hier een actieplan van vier jaar (2020-2024) op te stellen met betrekking tot voedselverlies en -verspilling.
 4. Vecht tegen voedselfraude en versterk de handhaving en controles in de voedselketen De Commissie is van plan hier een vierjarenactieplan (2020-2024) op te stellen met betrekking tot voedselfraude
 5. Streef naar toewijding aan transitie naar duurzame voedselsystemen wereldwijd. De Commissie verbindt zich in dit deel ertoe een groter aantal bilaterale overeenkomsten te ontwikkelen en de EU-samenwerking met de relevante internationale organisaties (FAO, WHO, OESO, enz.) te versterken.

Het is interessant om op te merken dat de Europese Commissie in het tweede deel van het document voorstelt om een ​​groep van deskundigen op hoog niveau op te richten om deze te adviseren bij de totstandkoming van deze strategie. In de loop van 2020 zal er hoogstwaarschijnlijk een oproep tot het indienen van voorstellen worden gedaan om leden van het maatschappelijk middenveld de gelegenheid te geven een aanvraag in te dienen om deel uit te maken van deze groep van deskundigen.

Euro-Toques is inmiddels bij deze aanvraagprocedure via de voorzitter Jean Castadot betrokken.

Wordt vervolgd.

DRAFT ACTION PLAN
13-01-2020


17 januari 2020

In het kader van de eerdere genoemde strategie Farm 2 Fork (F2F) werd op 10 december 2019 het European Food Forum gelanceerd na een receptie georganiseerd door de 5 leden van het Europees Parlement (EP-leden) die deze organisatie oprichtten: Róża Thun (EPP, Polen), Clara Aguilera (S&D, Spanje), Irène Tolleret (RE, Frankrijk), Asim Ademov (EPP, Bulgarije) en Brando Benifei (S&D, Italië).

De belangrijkste bestaansreden van het forum is de bevordering van een open dialoog over duurzame voedselsystemen tussen beleidsmakers, actoren in de voedselvoorzieningsketen, maatschappelijke organisaties, de onderzoeksector, universiteiten en andere openbare instellingen.

De doelstellingen van het forum zijn:

       # Het volgen van relevante Europese publieke beleidsontwikkeling

       # De integratie, anticipatie en promotie van de belangrijkste onderwerpen van het agro voedingsbeleid op Europees en mondiaal niveau.

       # De bevordering van een gemeenschappelijk voedselbeleid op basis van de actoren van het voedselsysteem op lokaal niveau. 

       # De ondersteuning van een gemeenschappelijk voedselbeleid dat bedoeld is om aandachtiger te luisteren en sneller te reageren op de zorgen en ambities van Europese consumenten.

       # Het ontwikkelen en onderhouden van relaties met andere publieke en private instellingen die geïnteresseerd zijn in deze kwesties, vooral in de Europese context.

       # Het European Food Forum zal bestaan ​​uit een groot aantal verschillende actoren om het debat op gang te brengen en te ontwikkelen.

       # Deze organisatie staat erop dat een evenwichtige vertegenwoordiging van alle belanghebbenden in het Europese voedselecosysteem essentieel is voor het goed functioneren ervan.

       # De laatste is gericht op boeren, voedings- en drankenbedrijven, detailhandel en horecabedrijven, Europese / nationale federaties, sectorverenigingen, maatschappelijke organisaties, onderzoeksinstituten, universiteiten en openbare instanties.

Het forum wordt gecoördineerd door een organisatiecomité bestaande uit leden van het EP en de raad van bestuur. De raad van bestuur bestaat uit minimaal 2 leden (1 vertegenwoordiger van de industrie en 1 lid van het maatschappelijk middenveld / openbare instelling) of maximaal 14 leden (7 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en 7 leden van het maatschappelijk middenveld / openbare instellingen) ). De raad van bestuur bestaat uit een ‘President’ lid en een ‘Vice-President’ lid. Er wordt ook een programmeercomité opgericht dat het evenementenprogramma van het forum zal beheren; het zal bestaan ​​uit 3 vice-voorzitters van het organisatiecomité (1 lid van het EP, 1 vertegenwoordiger van het bedrijfsleven en 1 lid van het maatschappelijk middenveld / openbare instelling).

Het spreekt voor zich dat Euro-Toques International er alles aan zal doen om tenminste een paar van de zetels van de raad van bestuur te gaan bekleden.

Wordt vervolgd.


december 2019


Vanuit Brussel heeft Euro-Toques International het volgende relevante nieuws geselecteerd.

Standpunten van het Europees Parlement over het toekomstige voedselbeleid van de EU 
 
Er is een groeiende golf van nieuwsgierigheid in het Europees Parlement (EP) naar de ontwikkeling en de inhoud van de Farm to Fork (F2F) -strategie van de Europese Commissie. 
Ter herinnering, de strategie omvat het werk van 4 Europese commissarissen: Stella Kyriakides voor gezondheids- en voedselveiligheidsaspecten, Janusz Wojciechowski en Virginijus Sinkevičius voor landbouw- en zeevruchtenproducten en uiteindelijk de top vice-voorzitter van de Commissie, Frans Timmermans, dat zal de hoofdcoördinator van de strategie zijn.
 
Enkele belangrijke leden van het Europees Parlement (EP-leden) hebben gesproken over hun hoop en twijfels over dit ambitieuze plan. 
Isabel Carvalhais (S&D - Portugal) verwacht dat Wojciechowski de komende maanden iets meer over deze strategie zal vertellen dan tijdens zijn parlementaire audities. Ze wil vooral dat dit plan rekening houdt met en de boeren beschermt die volgens haar actief moeten worden erkend voor hun belangrijke rol. 
 
Daniel Buda (PPE - Roemenië), vice-voorzitter van de landbouwcommissie (AGRI) van het Parlement, hoopt dat deze strategie voldoende in overeenstemming zal zijn met de EU Green Deal van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie die op 11 december 2019 werd gepresenteerd Net als Isabel Carvalhais wil Daniel Buda de boeren beschermen en zal ze erop aandringen dat ze ondersteuning en richtlijnen krijgen voor het produceren van gezond voedsel van hoge kwaliteit op een duurzame manier. 
 
Elsi Katainen (Renew Europe - Finland), een andere vice-voorzitter van de AGRI-commissie, is verheugd over het idee dat de ambities van de F2F-strategie op lange termijn zijn. Ze hoopt dat deze strategie zal helpen bij het creëren van een duurzaam en winstgevend voedselsysteem; ze wil ervoor zorgen dat sectoren zoals bosbouw en bio circulaire economie in aanmerking worden genomen. "Voedselproductie en voedselzekerheid moeten hier de kern van zijn, wat alleen mogelijk is als de productie winstgevend is," zei ze. 
 
Pierre Karleskind (Renew Europe - Frankrijk) legt de nadruk op voedsel van goede kwaliteit voor Europeanen en het visserijbeleid. Hij stelt dat de strategie de traceerbaarheid van geïmporteerde visserij- en aquacultuurproducten moet verbeteren. Hij voegt eraan toe dat het nieuwe voedselbeleid ervoor moet zorgen dat de Europese visserij- en aquacultuurproducten correct worden gevaloriseerd met een duidelijke en efficiënte etikettering. 
 
Beroemde voormalige tv-chef Sarah Wiener (Green / EFA - Oostenrijk) sprak over het belang van het voedingsaspect van de F2F-strategie en de rol ervan om gezonde voeding voor iedereen te bevorderen. Ze hoopt ook eerlijkere, kortere en transparantere toeleveringsketens te zien en wil handel ten dienste stellen van duurzame ontwikkeling.
 
Euro-Toques International volgt de discussie en is en blijft alert in Brussel bezig.
Wordt vervolgd.22 november 2019
 
In het vorige bericht vanuit Brussel hebben wij u geïnformeerd over het feit dat de EU-wetgevers uit verschillende politieke fracties en parlementaire commissies een multi stakeholderplatform willen gaan oprichten dat het EU-voedselbeleid op een holistische manier zal aanpakken.
 
Deze ontwikkeling van de “ farm-to-fork” strategie ligt op schema.
De ontwikkeling van de 'farm to fork'-strategie voor duurzame voeding van de nieuwe Europese Commissie is aan de gang. De eerste officiële details worden verwacht voor het begin van het jaar 2020, met de voorbereiding van een document dat de visie van de strategie voor de komende jaren weergeeft.
De organisatie van de werkzaamheden rond deze strategie blijft nog enigszins verward, maar zal worden verduidelijkt zodra de volgende Commissie formeel wordt opgericht. 
De effectieve lancering van de strategie wordt verwacht in het voorjaar van 2020. Hoewel het stadium van de ontwikkeling van de strategie nog niet volledig gevorderd is, is het bijgevoegd document met een voorlopig actieplan beschikbaar gesteld. 
Dat document (Action Plan Farm to Fork)  onthult een plan in acht acties verdeeld in een reeks sub-acties met voor sommige van hen al vastgestelde deadlines.
 
Bepaalde acties kunnen als interessant voor Euro Toques International worden beschouwd:
- oprichting van een groep belanghebbenden op het gebied van duurzaam voedsel om de uitvoering van de strategie te begeleiden en de uitwisseling van goede praktijken te vergemakkelijken,
- bevordering van duurzame voedselconsumptie, waardoor de overgang naar gezonde en duurzame voeding wordt vergemakkelijkt,
- steun voor de opneming van bepalingen inzake duurzame levensmiddelen in internationale overeenkomsten van de EU;
- of de lancering van een "EU-programma voor voedselverlies en -afval" op grond waarvan openbare en particuliere entiteiten zich tegen 2030 zouden bezighouden met 50% minder voedselverlies en -verspilling in hun activiteiten en programma's.
 
Kortom Euro-Toques International is actief en alert in Brussel bezig.
Wordt vervolgd. 
22 november 2019
 
In het vorige bericht vanuit Brussel hebben wij u geïnformeerd over het feit dat de EU-wetgevers uit verschillende politieke fracties en parlementaire commissies een multi stakeholderplatform willen gaan oprichten dat het EU-voedselbeleid op een holistische manier zal aanpakken.
 
Deze ontwikkeling van de “ farm-to-fork” strategie ligt op schema.
De ontwikkeling van de 'farm to fork'-strategie voor duurzame voeding van de nieuwe Europese Commissie is aan de gang. De eerste officiële details worden verwacht voor het begin van het jaar 2020, met de voorbereiding van een document dat de visie van de strategie voor de komende jaren weergeeft.
De organisatie van de werkzaamheden rond deze strategie blijft nog enigszins verward, maar zal worden verduidelijkt zodra de volgende Commissie formeel wordt opgericht. 
De effectieve lancering van de strategie wordt verwacht in het voorjaar van 2020. Hoewel het stadium van de ontwikkeling van de strategie nog niet volledig gevorderd is, is het bijgevoegd document met een voorlopig actieplan beschikbaar gesteld. 
Dat document (Action Plan Farm to Fork)  onthult een plan in acht acties verdeeld in een reeks sub-acties met voor sommige van hen al vastgestelde deadlines.
 
Bepaalde acties kunnen als interessant voor Euro Toques International worden beschouwd:
- oprichting van een groep belanghebbenden op het gebied van duurzaam voedsel om de uitvoering van de strategie te begeleiden en de uitwisseling van goede praktijken te vergemakkelijken,
- bevordering van duurzame voedselconsumptie, waardoor de overgang naar gezonde en duurzame voeding wordt vergemakkelijkt,
- steun voor de opneming van bepalingen inzake duurzame levensmiddelen in internationale overeenkomsten van de EU;
- of de lancering van een "EU-programma voor voedselverlies en -afval" op grond waarvan openbare en particuliere entiteiten zich tegen 2030 zouden bezighouden met 50% minder voedselverlies en -verspilling in hun activiteiten en programma's.
 
Kortom Euro-Toques International is actief en alert in Brussel bezig.
Wordt vervolgd.

16 oktober 2019

In vervolg op de oproep van Jean Castadot, voorzitter Euro-Toques International, om ETI bij de Europese beleidsvorming te betrekken kan vanuit het Europees Parlement het volgende worden gemeld:
 
EU Wetgevers wijzen op het EU-platform voor voedselbeleid
 
EU-wetgevers uit verschillende politieke fracties en parlementaire commissies gaan een multi stakeholderplatform oprichten dat het EU-voedselbeleid op een holistische manier zal aanpakken.
 
Het platform wordt officieel gelanceerd in november 2019 en krijgt de naam European Food Forum (EFF); het zal rechtspersoonlijkheid genieten als een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, met een algemene vergadering, een raad van bestuur en een aantal stuurcomités.
 
De groep zal zich richten op voedselbeleid en opkomende trends in de voedselvoorzieningsketen, zowel op Europees als op mondiaal niveau. Met het EEF kunnen de leden van het EP ook naar alle relevante belanghebbenden luisteren en relaties opbouwen met andere openbare en particuliere instellingen die geïnteresseerd zijn in deze kwesties. 
 
Het idee van het EEF kwam van de particuliere sector, in casu Euro-Toques International, die een 'veilige plek' wilde creëren om onderwerpen van het voedsel- en landbouwbeleid met beleidsmakers en andere belanghebbenden te bespreken, met als doel oplossingen en ideeën voor te stellen.
 
Europarlementsleden blijven de baas over het platform, waarvan het lidmaatschap openstaat voor alle EU-wetgevers in het Europees Parlement. 
 
Het EEF zal zijn deuren echter openhouden voor exploitanten uit de hele voedselvoorzieningsketen, waaronder boeren, voedsel- en drankenverwerkers, voedselretailers en voedseldienstbedrijven, evenals federaties en sectorale verenigingen op Europees en nationaal niveau.
 
Het spreekt voor zich dat ETI zich al heeft aangemeld.
 
september 2019


Tijdens het prestige diner van Euro Toques International, dat Euro-Toques International  op dinsdag 10 september jongstleden heeft georganiseerd voor een aantal afgevaardigden van het Europees Parlement heeft de Voorzitter van ETI, Jean Castadot vurig gepleit voor de oprichting van een werkgroep in het Europees Parlement over "voeding en gezond eten ".
 
1 ° Wat is een werkgroep binnen het Europees Parlement (EP)?
 
Er kunnen binnen het EP werkgroepen (men noemt het daar intergroupe) worden gevormd door leden van elke fractie en elke commissie, teneinde informele gedachtewisselingen over specifieke onderwerpen te houden en het contact tussen leden en het maatschappelijk middenveld te bevorderen.
Aan het begin van elke zittingsperiode en hun werkingsregels kunnen EP werkgroepen worden opgericht.
Ze organiseren hun activiteiten zoals ze willen.
De werkgroep moet worden goedgekeurd door de Conferentie van voorzitters van het Europees Parlement.
 
2 ° Waarom is het interessant voor Euro-Toques International om de oprichting van een dergelijke werkgroep voor te stellen?
 
Door de oprichting van een dergelijke werkgroep kan Euro-Toques International bijdragen aan de werkzaamheden van het Europees Parlement met betrekking tot de onderwerpen die door de werkgroep worden behandeld.
Meer in het bijzonder zou Euro-Toques International:- invloed hebben op de agenda van de werkgroepsbijeenkomsten;- standpuntbepalingen indienen;- regelmatig worden gehoord door de werkgroep
 
3 ° Suggesties / te doen
 
De volgende stap zou moeten zijn om een ​​lid van het Europees Parlement te identificeren dat ermee instemt het voortouw te nemen bij de oprichting van de ETI werkgroep. Euro-Toques International kan hem / haar helpen bij de totstandkoming ervan en Euro-Toques International zou kunnen dienen als het algemeen secretariaat van de werkgroep.
 
Via de heer Marc Tarabella, lid van het Europees Parlement en mede organisator van het prestige diner, wordt het voorstel voor de oprichting van bovengenoemde werkgroep binnen het Europees Parlement behandeld en in stemming gebracht.
 
Nadere informatie volgt alsdan.


 
July en Augustus 2019 geselecteerd:

EU en de  VS dringen aan op een mozzarella-deal.
 
De Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala Campana, de Amerikaanse Dairy Export Council (USDEC) en het Consortium for Common Food Names hebben een overeenkomst aangekondigd en hebben Brussel, Washington en Rome opgeroepen de deal te ratificeren.
 
In een verklaring zei de USDEC dat de deal "het onderscheidend vermogen van de naam Mozzarella di Bufala Campana BOB [beschermde oorsprongsbenaming] en zijn productiegebied erkent".
 
De raad zei dat de overeenkomst "ook de rechten van iedereen erkent om de term mozzarella vrij te gebruiken om een ​​kaas te beschrijven die is geproduceerd volgens de definitie van de Codex Alimentarius of de Amerikaanse normen voor identiteit van de Amerikaanse Food and Drug Administration".
 
De raad zei dat de deal "een belangrijke stap is in de bescherming van zowel geldige geografische aanduidingen [geografische aanduidingen] als het gebruik van gemeenschappelijke voedselnamen". 
 
In een gezamenlijke brief aan de Amerikaanse en Italiaanse regeringen, en de Europese Commissie, zeiden de Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala Campana-president Domenico Raimondo en Jaime Castaneda, de senior vice-president voor handelsbeleid bij de USDEC: "Door zowel de geldige BOO Mozzarella te beschermen di Bufala Campana en het gratis gebruik van de gemeenschappelijke naam mozzarella als een soort kaas, deze overeenkomst biedt duidelijkheid voor consumenten en verzekert toegang voor zowel Europese kazen als niet-Europese kazen die zonder belemmering over de hele wereld kunnen worden verkocht. "