VERENIGING EURO-TOQUES NEDERLAND

Notulen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 20 juni 2022 bij Kasteel Kerckebosch te Zeist

Aanwezig: Yolande Vesters (voorzitter)
Rob Franken (secretaris)
Rob Coppens (penningmeester)
Jos van Grunsven

Leden: Ihmad Khalfioui, Torben Bouterse, Manuel Jansen, Rob & Monica Beckers, Monique & Dario Troc, Willem Nijland, Jan & Anita Cremers, Carla Soepboer, Jimmy de Leeuw,

Herman Schoemaker, Aree Thamtes, Dennis Willems, Robin Collard, Pasquale Carfora, Elisa Leune, Jac-Benny Cok, Bert van Eijden, Wouter van Liere, Arno de Maa, Jeck Schuitmaker, Sandra Buchter, Huub Oudshoorn, Joske Meijer, David van de Gevel, Inno Venhorst, Willem Bos, Lars Dekens, Roel Sieverink, Peter Kok, Monique Duvivier, John Stoffers, Rinze Hetterscheid, Salvatore Randazzo, Vincent Müller, Hylke van Hout, Geoffrey van Melick, Jozua Jaring, Denis Nijp, Bertus Stijf, Jeroen van der Geest, Benthe Smithuis, Eric Frericks, Daam Scharloo, Ted Janssen, Annelies Nillessen, Huub Oudshoorn, Sandra Bugter, Bram Keurhorst, Wieger Kunst, Raimond Zuure

Notulen: Yolande Vesters
1. Opening

Yolande Vesters opent de vergadering en heet allen welkom op de Algemene Ledenvergadering 2022.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen jaarvergadering 2021

De notulen van de Algemene Ledenvergadering op 4 oktober 2021 worden zowel tekstueel als inhoudelijk goedgekeurd en vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.

4. Voorstel Statutenwijziging van de Vereniging Euro-Toques Nederland.

Penningmeester Rob Coppens geeft aan dat de voorgestelde statutenwijziging enerzijds noodzakelijk is vanwege veranderde wetgeving, maar ook omdat bepaalde zaken aanpassing behoeven. In de gearceerde gedeeltes van de tekst zijn de voorgestelde wijzigingen te zien.

Hieronder enige uitleg voor zover nodig:

. Artikel 4: het bestuur beslist over de toelating van een lid.

. Artikel 9 lid 2: bestuursleden kunnen alleen worden voorgedragen op voordracht van het bestuur. Dit ter waarborging van de kwaliteit en continuïteit.

. Artikel 9 lid 5: na afloop van de bestuurstermijn van 3 jaar is een bestuurder direct herbenoembaar.

. Artikel 13 lid 2: bedrijfsleden en bestuursleden hebben ieder 3 stemmen ( is een bedrijfslid tevens bestuurslid, dan maximaal 3 stemmen). Dit om het belang van bedrijfsleden ( artikel 4 lid 3) en het beleid van het bestuur te benadrukken.

. Artikel 16 wordt voorgesteld om te voorkomen dat het (beeld) merk door niet-bevoegden wordt gebruikt.

. Artikel 17 wordt gewijzigd i.v.m. het vervallen van de kascommissie. Gezien de groei van de vereniging en de daarmee gegroeide financiële belangen is een controle door een accountant gewenst.

Het Voorstel Statutenwijziging 2022 van de Vereniging Euro-Toques Nederland wordt unaniem door de leden goedgekeurd en is hiermee aangenomen.

5.

6.

7.

8.

Verantwoording Jaarrekening 2020

Rob Coppens geeft een toelichting op de balans en verlies- en winstrekening van 2021. Door corona hebben de activiteiten grotendeels stil gelegen . Zowel in 2020 als in 2021 is een groot deel van de contributie aan de leden en partners teruggestort waardoor het over 2021 aanzienlijk lager uitvalt dan in 2020. Het blijft het doel om met de contributie van de leden activiteiten te organiseren voor de leden en de intentie is om dit weer in 2022 op te pakken nu de maatregelen grotendeels afgebouwd zijn.

De jaarcijfers zijn gecontroleerd en goed bevonden door een externe account welke de administratie doorlopen heeft aan de hand van de bankafschriften en facturen. Eer wordt de leden geadviseerd om het bestuur en de penningmeester décharge te verlenen over het gevoerde financieel beleid in 2021 en de leden besluiten dit advies over te nemen en verlenen zowel het bestuur als de penningmeester décharge.

Bestuursleden

Aftredende bestuursleden:

Helaas moeten we afscheid nemen van Jeroen van den Heuvel die in 2021 de post Onderwijs voor zijn rekening heeft genomen. Vanwege de fusie van zijn werkgever De Leijgraaf Cuijk met het Koning Willem I College ’s-Hertogenbosch is er geen ruimte meer om aan de bestuursvergaderingen deel te nemen. Wij danken Jeroen voor zijn inspanningen en wensen hem veel succes voor de toekomst.

Aftredende herkiesbare bestuursleden:

N.v.t.

Nieuwe bestuursleden:

Er hebben zich geen kandidaten aangemeld. Intern wordt gewerkt aan een herindeling van de taken , deels vanuit het oogpunt op bezuinigingen vanwege de Corona periode en deels vanuit een nieuw beleidsplan 2022. Hierbij is de wens zoveel mogelijk van de contributie te besteden aan activiteiten en ontwikkelingen voor de leden .

Highlights activiteiten 2021

Beurs Gastvrij Rotterdam 19 t/m 21 september 2021

 • De Minder zout, meer smaak Challenge: een samenwerking van Dutch Cuisine, Euro-Toques Nederland en Gastronomisch Gilde: Winnaars Jesse Touwslager en Nabee Oving van ROC Friese Poort.
 • Het Glazen Kalf : Deze wedstrijd van de Van Drie Groep met een blackbox met Kalfsvlees werd gewonnen door Rik van den Hazel van restaurant Alberto’s Italian Nijkerk.
 • De Euro-Toques Nederland – Keltum Restaurantprijs 2021: Voor het restaurant wat Euro-Toques Nederland het beste vertegenwoordigde in 2021: restaurant DenC in Amsterdam van chef Johan Dik en maitre Emmalou Cunningham.
 • De Young Chef Award: winnaar Jos van der Noll van restaurant Le Nord Bilthoven.
 • Het Euro-Toques Nederland Jaarevent 4 oktober 2021 Ingenhousz Breda
 • Inauguraties :
 • 21-06-2021: Villa D’este Oudenbosch chef Jac-Benny Cok.
 • 13-09-2021: Hotel Restaurant Termunterzijl chef Arjan Noot.
 • 04-10-2021: Ingenhousz Breda chef David van de Gevel.
 • 08-10-2021: WICC Wageningen chef Nouredine Bahaj
 • 11-10-2021: Hotel Restaurant ’t Schippershuis Terherne Chef Mark van Noord, eigenaar Suzanne Kloosterman.
 • 18-10-2021: Restaurant De Limus Nijmegen chef Manuel Jansen.
 • Benoeming L’Ami d’Euro-Toques Nederland Eric Frericks

Highlights activiteiten 2022

 • Netwerkbijeenkomst, partnermarkt en 8 handsdinner Restaurant Il Gattopardo Rotterdam met chefs Salvatore Randazzo, Monique Troc, en Pasquale Carfore in samenwerking met de Italiaans Kamer van Koophandel.
 • Interactieve Masterclass Extraordinary Italian Taste 21 -05-2021 Restaurant Mario Neck.
 • Inauguraties:
 • Coperto Restobar Zwolle met chef John Spruit.
 • Lokaal op Hatsum om gezondheidsredenen verplaatst
 • Kasteel Kerckebosch Zeist met chef Hans van Triest tijdens het Euro-Toques Nederland Jaarevent 2022.
9.

10.

Missie, beleid, doelstellingen en strategie Euro-Toques Nederland.

Omdat het vorige beleidsplan nog dateerde uit 2016 heeft voorzitter Yolande Vesters een Nieuw Beleidsplan 2022 opgesteld.

Missie:

Euro-Toques Nederland wil restaurantbezoekers ervan overtuigen dat al haar leden zich geroepen voelen om op ambachtelijke wijze te werken met natuurzuivere- en zo mogelijk regionale- en seizoensgebonden ingrediënten. Het gebruik van kunstmatige additieven en toevoegingen past om die reden niet binnen de filosofie van Euro-Toques Nederland. De persoonlijke invulling en creativiteit van de diverse chefs en hun brigade biedt de restaurantgasten daardoor een rijke variëteit in keuze.

Beleid:

Het motiveren, stimuleren en uitbreiden van het ledenbestand door een baken te zijn voor enthousiaste en gepassioneerde chefs. Door middels van ledenbijeenkomsten als klankbord fungeren om de boodschap van de Code van Eer op een duidelijke wijze aan de leden voor te leggen en dit vervolgens aan de consument uit te dragen. Als restaurantorganisatie meer dan voorheen ambacht, kwaliteit, wijn-spijs en gastvrijheid promoten.

Doelstelling:

Het Euro-Toques Nederland logo naar de consument uitdragen als een keurmerk van kwaliteit, ambacht en gastvrijheid. De missie, waarin de Code van Eer leidend is, als een punt aan de horizon voor ogen te houden. Door het consequent uitdragen van de Euro-Toques Nederland principes steeds meer enthousiaste, ambitieuze chefs aan Euro-Toques Nederland binden. Naar buiten treden als een restaurantorganisatie met een eigentijdse en vooruitstrevende visie, gericht op ambacht, kwaliteit en duurzaamheid.

Strategie Intern:

 • Sinds 2012 zijn de taken binnen het bestuur met grote regelmaat gewijzigd. Doel is een heldere en reële taakverdeling en -omschrijving te maken, deze schriftelijk vast te leggen en de uitvoering daarvan goed te volgen. Alle activiteiten centraal houden binnen het bestuur: Teamwork is the name of the game!
 • Het consolideren van een adequaat en professioneel secretariaat waarbij een goede communicatie centraal moet staan. Notulen en besluitenlijsten goed opvolgen.
 • Streven naar vernieuwing binnen het bestuur en dit aantrekkelijk maken door het afbakenen van taken en verplichtingen. De naleving van de Code van Eer blijven volgende en bij twijfel een second control toepassen.
 • Leden tijdig informeren over belangrijke items die te maken kunnen hebben met hun bedrijfsvoering, productgebruik, wetgeving etc.
 • Het lidmaatschap van Euro-Toques Nederland en het daarmee verkrijgen van zakelijk voordeel ( gezamenlijke consumentenbenadering, partner voordelen voor de leden en het onderlinge ledencontact) nader toelichten en explicieter maken.

Strategie Extern:

 • Doelgerichte acquisitie plegen maar wel een duidelijk selectiebeleid handhaven.
 • Volop inzetten richting consument via pr en social media en het eigentijds maken en houden van een mobiele website. Hieraan gekoppeld het organiseren van Euro-Toques Nederland Restaurantweken.
 • Leden die de Code van Eer intensief toepassen belonen (ETN Koksmutsjes, The Cookware Company Restaurantprijs).
 • Marketing en pr-activiteiten richting leden en consument verbreden en intensiveren. Vertegenwoordigd zijn op consumentenbeurzen maar vooral via consumentgerichte media: Het ETN logo moet herkend worden door restaurants, gasten en consument (Hanos Magazine, Verbunt Verlinden Magazine, ETN Partners, STRRN Magazine etc.).
 • Een denktank in de vorm van deskundigen uitnodigen voor brainsessies tijdens netwerkbijeenkomsten ( gekoppeld aan bestuursvergaderingen) lijkt ideaal: hiermee doen allen kennis op m.b.t. samenlevingsdiscussies die direct te maken hebben met ons vak, zoals in het verleden: de pulsvisserij, de vleestax, gansen-/eendenlever, 80/20 regel, kweekvlees etc.
 • Samenwerking/overleg met de G4 met behoud van eigen identiteit.

Daar we een restaurantorganisatie zijn de focus leggen op het welzijn van onze restaurantleden. Iedereen heeft daar baat bij: de leden maar ook de business partners en gelieerde instellingen.

Het Beleidsplan 2022 wordt door de leden unaniem goedgekeurd.

Activiteiten 2022

 • 040422: Netwerkborrel, partnermarkt en 8 hands dinner Il Gattopardo Rotterdam.
 • 230522: Interactieve Masterclass Italian Fine Dining restaurant Mario Neck.
 • 200622: Euro-Toques Nederland Jaarevent 2022 Kasteel Kerckebosch Zeist.
 • 120922: Bedrijfsbezoek & workshop Carl Siegert
 • 19-210922: Gastvrij Rotterdam
 • 311022: Masterclass Van Drie Groep
 • Maandelijks organiseren wij activiteiten voor onze leden: volg de Nieuwsbrief.
11.

12.

Nieuwe bedrijfsleden 2021 & 2022

De voorzitter introduceert de nieuwe bedrijfsleden 2021 en laat de aanwezigen aan het woord:

 • G7 Food & Drinks Sittard: Danny Meijers, Rik Opstals
 • Restaurant Mei Wah Eindhoven: Taks en Anouk Yuen
 • Ingenhousz Breda: David van de Gevel
 • Restaurant de Godevaart Antwerpen: Martijn Hendrikse ( Johannes Amsterdam)
 • Hotel Restaurant ’t Schippershuis Terherne: Suzanne Kloosterman, Mark van Noord
 • Hotel Restaurant Termunterzijl: Arjan Noot, Renate Freuling
 • Restaurant De Nieuwe Polderkeuken: Frank Streefland
 • Restaurant Villa D’este Oudenbosch: Jac-Benny Cok
 • Bistro Aragosta Leeuwarden: Jan Gerard van der Wal, Wouter Brandsema
 • Hillegondaflat: André Bernard
 • Restaurant De Limus: Manuel Jansen, Marieke Hol
 • Hof Oud Strijbeek: Henri en Jolanda Brouwers
 • Lokaal op Hatsum Dronryp: Corné van de Erve
 • Restaurant De Drommedaar Emmen: Wouter van Liere, Jesse Vinke
 • Kasteel Kerckebosch Zeist: Hans van Triest, Cynthia Schell
 • Restaurant De Kleine Holevoet: Rick van Lier
 • Restaurant Ethica Den Haag: Robin Collard & Joske Meijer
 • Restaurant Van Dijk en de Boer Nijmegen: Dennis van Dijk, Dimphke de Boer
 • Restaurant De Basiliek Appingedam: Willem Bos, Hans Beukema
 • Beau Fine Dining Hotel WICC Wageningen: Stef en Jessica de Groot, Nouredine Bahaj
 • Restaurant Limitless Horizon College Purmerend: Ronald Mulder
 • Kookstudio Maurice@home Horst: Maurica Smits
 • Chefkok De Leeuw: Jimmy de Leeuw
 • Brasserie Bruis Haarlem: Bas Averdijk, Jozua Jaring.

De voorzitter introduceert de nieuwe bedrijfsleden 2022 en laat de aanwezigen aan het woord:

 • Restaurant Lyf’s Beetsterzwaag: Moniek& Martijn Stroosma
 • Josje’s Culinair Tilburg: Jos van Erp& Gita van Beurden
 • Landgoed Huize Bergen Vught: Veronique van Bree, Gijs Geerts
 • Restaurant Aroma Vaassen: Pasquale Carfora, Elisa Leune
 • Le Petit Bistro Sneek: Jeroen van der Geest, Benthe Smithuis
 • Coperto Restobar Zwolle: John Spruit, Julia Vijftigschild
 • Restaurant 1397 Bergen op Zoom: Frans Hazen, Imad Khalfioui, Torben Bouterse
 • Restaurant Oxalis Wervershoof: Geoffrey van Melick
 • Restaurant de Poort van Megen: Luuk Verhoeven
 • Restaurant De Watermolen: Raymond Kluit, Ramon Klaassen en Rinze Hetterscheid
 • Bistro De Olliemölle Borculo: Roel Sieverink
 • Restaurant Puur Sanh Berg & Dal : Sarah Norris & Stijn Hinke
 • Restaurant Old Skool Druten: Johan & Milena Visser
 • Restaurant ’t Lieve Leven Vught: Hylke van Hout

De voorzitter introduceert de nieuwe Partners 2022 en laat de aanwezigen aan het woord:

 • Exclusive Business Partner: The Cookware Company
 • Partners:
 • CFFH
 • Fromagerie Guillaume
 • Lavazza Koffie
 • LIF Group
 • Streekvis
 • Zeeuwsche Zoute

Rondvraag

 • Jozua Jaring geeft m.b.t. de op te zetten Euro-Toques Nederland Restaurantweek aan verschillende boekingssites aanbiedingen te laten doen. Hij heeft zelf goede ervaringen met DiningCity. Euro-Toques Nederland Partner is Resengo. Dario Troc kent nog een andere organisatie.
 • Vanuit de leden is er geen belangstelling in het belonen met koksmutsjes: we hebben immers al Micheling, Gault&Millau, recensiesites etc.
 • De leden geven aan enthousiast te zijn over de plannen een mobiele website te ontwikkelen waar zij zelf de actuele gegevens en acties kunnen beheren. Idee wordt geopperd een kaartje met QR code te ontwikkelen voor op de dinertafel zodat gasten direct op de ETN mobiele website komen en tevens de socials liken.

Yolande Vesters sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng.

Rijkevoort 09-07-2022