http://www.euro-toques.nl

13e Nieuwsflits mei 2020

Beste leden,

Met ingang van 1 juni 2020 mogen restaurants, cafés en terrassen onder strenge voorwaarden en met flinke beperkingen deels weer open.
De horeca probeert zo goed mogelijk in te spelen op de voortdurend veranderende maatregelen en aanpassingen in de lokale/regionale noodverordening.

KHN heeft 12 mei het protocol voor de heropening van de horeca openbaar gemaakt, Let op: dit is een levend document dat aangepast wordt naar aanleiding van de actuele situatie in Nederland. Met dank aan KHN.


De meest gestelde vragen over het Protocol Heropening Horeca

KHN heeft op maandag 11 mei 2020 het Protocol Heropening Horeca met KHN-leden gedeeld. Veel ondernemers hebben vragen. Want aan welke voorwaarden moeten zij nou voldoen voor opening? Hoe zit het met bedienen binnen 1,5 meter? En hoe zit dat nou met het aantal personen aan één tafel? KHN beantwoordt de meestgestelde vragen.

Het kabinet heeft een paar hoofdlijnen uitgezet voor een beperkte openstelling. KHN wijst er op dat juist de afstand van anderhalve meter buiten én binnen relevant blijft. Ook het genereren van te veel traffic als te veel loop in de straat moet worden vermeden. Daarover worden de precieze details nog verder uitgewerkt omdat het nauw luistert. Elke uitzondering kan snel afleiden van het hoofdprincipe van anderhalve meter afstand en teveel mensen bij elkaar. Aan de precieze uitwerking wordt de komende dagen nog gewerkt om ruis op de lijn tussen verordeningen en de praktijk te voorkomen.

Verwachting per 1 juni

Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat het volgende wordt toegestaan:

  • Terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden
  • Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), mogen open, onder voorwaarden: een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand
  • Bezoekers moeten reserveren
  • In een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert

NB: De Rijksoverheid heeft op vragen van een grote locatie in Amsterdam het volgende geantwoord, dit is echter nog niet bevestigd naar ons: Volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid geldt voor zowel restaurants, cafés en bioscopen de regel dat er maximaal 30 personen per gescheiden zaal gehuisvest mogen worden. Dus een groot restaurant met meerdere zalen mag per afzonderlijke zaal maximaal 30 personen ontvangen, mits de looplijnen gescheiden blijven en er altijd anderhalve meter afstand tussen personen is. Hoeveel exact hangt af van de huidige richtlijnen en van de richtlijnen die de komende tijd nog gaan komen. Houdt u daarom de website van de Rijksoverheid en de veiligheidsregio’s goed in de gaten.

Bij deze stap gaat het om sectoren die lokaal of regionaal georiënteerd zijn, waarbij gehanteerde maximale bezoekersaantallen een beheersbaar beroep houden op de openbare ruimte en mobiliteitsstromen. Groepsvorming dient ook hierbij voorkomen te worden.

Voorwaarde voor opening is dat sectoren in staat zijn om de 1,5 meter maatregel te implementeren, te werken op basis van reservering én triage, en hygiënemaatregelen op locatie te realiseren. Aangestuurd dient te worden op gebruik door mensen uit de buurt in nader overleg met gemeenten en veiligheidsregio’s indien nodig. Bij twijfels blijven deze harde voorwaarden staan totdat er andere of bijgestelde regels komen. Dit als opmerking vooraf bij de vele vragen en antwoorden.

Let op! Het Protocol Heropening Horeca is een levend document dat aangepast wordt naar aanleiding van de actuele situatie in Nederland. Zodra er wijzigingen in landelijke overheidsmaatregelen worden doorgevoerd dan zullen we dit protocol daar zo spoedig mogelijk op aanpassen.

30 personen

Kunnen wij met de veiligheidsregio onderhandelen over meerdere keren 30 personen in een zalencentrum of groot restaurant?
Zie opmerking hierboven, we wachten nog op formele bevestiging van dit punt.

Zijn die 30 personen inclusief al het personeel of alleen bediening?
Die 30 personen is inclusief alle medewerkers. KHN gaat er wel voor pleiten om personeel achter de schermen (zoals in de keuken) niet mee te tellen bij die 30 personen.

Aantal personen aan één tafel

Die 4 personen aan één tafel hoeven niet een gezamenlijke huishouding te vormen? Dat kunnen dus bv gewoon 4 'losse' vrienden zijn?
Klopt. We hebben dit advies gebaseerd op adviezen van de World Health Organisation (WHO). Zij adviseren een maximum van 4 personen aan 1 tafel. In de eerste versie van het protocol is hier al positief op gereageerd door het ministerie.

Kan de noodverordening van de 4 personen afwijken?
Ja. Feitelijk gaat de noodverordening van een veiligheidsregio boven het protocol. Dus daar waar de noodverordening een ander maximum toegestaan aantal personen toe staan BINNEN EEN AFSTAND VAN 1,5 meter, geldt de noodverordening

Mag een vriendengroep van 8 personen samen aan een tafel zitten met 1,5 m afstand?
Zoals wij het nu begrepen hebben wel. Het vertrekpunt voor alles in de 1,5 meter samenleving is zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden. Als 8 vrienden onderling allemaal op 1,5m afstand van elkaar zitten, dan kan dat. Zowel binnen als op het terras.

Bowling/Poolcentra/Darten/Biljarten

Is bowlen, darten en poolen weer toegestaan vanaf 1 juni?
Belangrijk zijn een paar dingen. Wat het kabinet bekend heeft gemaakt vorige week voor de periode vanaf 1 juni as betreft voornemens Dus dat zijn ze van plan als de cijfers zich gunstig blijven ontwikkelen. Dat wat het kabinet tot nu toe heeft gezegd hierover ten aanzien van de horeca beperkt zich tot ‘restaurants en cafes’.

Onduidelijk is voor welke bedrijfstypen de versoepelingen per 1 juni as nu precies gaan gelden. Dat zal moeten worden verduidelijkt in het kabinetsbesluit dat vervolgens in de noodverordeningen moet worden opgenomen.

Wij zouden het het meest logisch vinden wanneer de maatregelen per 1 juni zich uitstrekken over ‘eet- en drinkgelegenheden’. Dat zijn immers ook de bedrijven die op 15 maart dicht moesten. 100% zeker is dat alleen niet, we hebben als KHN om duidelijkheid gevraagd bij EZK. We hopen dat dat er zo snel mogelijk komt.

Wanneer in een café een dartbaan, biljart of een pooltafel aanwezig is, lijkt er ons overigens weinig discussie. Maar ten aanzien van bowlingbaanbedrijven, poolhallen etc. is er sprake van onduidelijkheid die zo snel mogelijk moet worden opgeklaard. Het is nu nog onduidelijk of dit binnensport is waarvoor sluiting tot 1 september geldt.

Schermen

Zijn er specificaties voor de schermen (min afmetingen, hoogte, dikte)?
Nee, die zijn er niet. Het gaat er om dat ze mond- en neusvocht tegen houden dus zelfs een tafelzeil kan.

Terras

Voor het terras hoeft niet gereserveerd te worden?
Nee, dat is niet nodig, mag natuurlijk wel. Dat is aan de ondernemer.

Hoe om te gaan met overdekte terrassen (serres) als het dak dicht is; telt deze ruimte dan ook als terras?
Dat is niet specifiek gedefinieerd. Misschien wordt dat uitgewerkt in noodverordeningen. Een logische benadering wat KHN betreft zou zijn wanneer we uitgaan van de invulling van de definitie ‘terras’ zoals die ook wordt gehanteerd door de NVWA ten aanzien van het roken op terrassen.

Hoe gaan we om met terrassen in overdekte winkelgebieden? Kan daar ook een terras worden gecreëerd volgens protocol? Of wordt het gezien als binnenruimte en geldt dan een maximum van 30 personen op het overdekte terras?
Nog onbekend en dit moet blijken uit de nieuwe verordeningen.

Geldt de 1,5 meter afstand tussen de tafels of tussen de stoelen met de volgende tafel?
In het protocol staat tussen de tafels, maar de bedoeling is dat er 1,5m afstand tussen groepen personen aan tafels wordt gewaarborgd. We zullen dit verduidelijken in een volgende versie van het protocol. Natuurlijk bepaalt het protocol verder ook dat 1,5m niet gehanteerd hoeft te worden als de tafelgroepen zijn gescheiden door een scherm of schot. Het aantal van maximaal 30 personen binnen blijft wel gewoon van toepassing.

Mogen gasten van het terras gebruik maken van het toilet binnen?
Ja, maar wel na triage en hou rekening met maximaal 30 personen binnen en zorg voor ruime looppaden of geef aan dat gasten elkaar de ruimte geven om te passeren.

We hebben aangegeven dat triage niet nodig is op terras, tenzij mensen naar binnen gaan. Maar in het protocol staat dat bij bediening op terras wel triage moet plaatsvinden. Ik zie niet in hoe mensen anders dan via bediening aan hun drankje/eten komen, dus toch ook altijd triage op terras?
Als je aan tafel wil bedienen zonder trolley dan moet je inderdaad de gezondheidscheck doen. We kunnen hier wellicht praktisch mee omgaan door de vragenkaart op tafel te leggen om zo de gast te informeren. Zo kan de medewerker er gericht naar vragen en dan de bestelling opnemen.

Gezondheidscheck/Triage

Kan er een sheet komen die ondernemers kunnen gebruiken voor de gezondheidscheck van personeel?
Op de laatste pagina van het protocol staat een checklist.

Kan je met triage ook binnen 1,5 meter bedienen?
Ja, dat kan.

Is een gezondheidscheck met het meten van temperaturen overwogen?
Die ruimte laten we aan de ondernemers zelf, het mag in ieder geval wel. De vraag is wel of de gast het accepteert. Maar op vrijwillige basis mag veel.

Kan triage al schriftelijk bij reservering gedaan zijn met een vinkje en toetsvragen bij aankomst?
Ja, dat kan. Maar het is vooral belangrijk dat de controlevragen echt worden herhaald en gecheckt bij binnenkomst. Soms kan er immers een week of meer tijd zitten tussen een reservering en de datum van het horecabezoek.

Moeten terrasgasten eerst een triage door voor ze binnen naar het toilet mogen?
Ja.

Zalen

Zijn buffetten toegestaan?
In de maatregelen zoals we die nu kennen wordt het niet expliciet uitgesloten, belangrijk is en blijft dat je je als horeca-ondernemer aan alle regels houdt (reservering, controlegesprek, 1,5m tenzij, etc.) Maar we vragen het voor de zekerheid na bij EZK. In de hygiënecode staat overigens ook een passage over veilig verstrekken via buffet. Daar gelden 'normaal' ook richtlijnen voor.

Mag een zaalbedrijf per 1 juni al open voor 30 personen, en dan met name groepen/feesten/partijen etc.?
Dat is een van de grote hamvragen. Zie het antwoord op vraag hierboven. Ook die vraag is expliciet gesteld aan het ministerie EZK.

Als 30 personen per zaal is toegestaan, moeten er dan ook aparte toiletten per zaal zijn?
Dat is niet vastgelegd in het protocol en voor zover ons bekend ook niet in andere regelgeving zoals noodverordeningen.

Handhaving

Dient/wordt dit protocol door handhaving gezien als leidraad?
Voor handhaving door boa’s zal de noodverordening de basis zijn. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van ons eigen protocol. Een boa kan er niet op handhaven.

Status Protocol Heropening Horeca

Wat is de status van het protocol?
In de introductie van het protocol staat het volgende: Belangrijk om op te merken is dat dit document geen juridische status heeft. Het is een richtlijn. Het is een richtlijn gebaseerd op informatie welke bij Koninklijke Horeca Nederland nu bekend is. Wettelijke regels zoals (lokale/regionale) noodverordeningen, arbo-regels etc. blijven onverkort van toepassing. Met name noodverordeningen worden op dit moment met grote regelmaat aangepast en we kunnen niet uitsluiten dat noodverordeningen strengere, of soms ruimere, regels kennen dan in dit protocol zijn opgeschreven.

Daarom geldt de volgende opmerking generiek voor de rest van dit document: Indien ingevolge de lokaal/regionaal geldende noodverordening afwijkende regels worden opgelegd, bijvoorbeeld een afwijkend aantal toegestane personen aan tafel of bijvoorbeeld op het terras (dat kan zijn meer of minder toegestane personen), dan gelden de bepalingen uit de noodverordening.

Toiletten

Zijn er specifieke richtlijnen voor toiletten?
Er komt nog een aanvulling voor de schoonmaak, we werken daarvoor samen met de branchevereniging van de schoonmaakbedrijven (OSB). Dat zal met name gaan over de hygiëne, maar ook in de toiletten geldt; zorg er voor dat de 1,5 meter is gewaarborgd.

Partycatering

Wat mogen de partycateraars bijvoorbeeld aan huis, bij een bedrijf of buiten doen?
Dat weten we nu niet. Ook die vraag staat uit bij EZK.

Aantal gasten hotels

Een hotel mag haar restaurant gebruiken voor gasten, onbeperkt. Kunnen ze daarnaast in een afzonderlijke ruimte gasten van buitenaf toestaan? Of hoeft een hotel zich niet aan de maximaal 30 gasten te houden? En hoe bereken je dan max 30 als het personeel van hotel ook meetelt?
Dat weten we nu niet. Ook die vraag staat uit bij EZK.

Afhalen

Hoe handhaaf je maximaal 3 afhalers in de buitenruimte. Moet je andere gasten wegsturen?
Het gaat erom dat er geen opstopping ontstaat en dat er looppaden vrij blijven. Je kunt dat bijvoorbeeld via markeringen op het trottoir zoals ze dat bij sommige winkels ook doen. Afhalers moeten niet in de weg staan aan eventuele gasten die naar binnen gaan. Ondernemers zullen dit met gezond verstand moeten invullen en met inachtneming van de regels. Dus, voorkom zoveel mogelijk beweging binnen 1,5m.

Looplijnen

Zijn er richtlijnen qua looppaden tussen tafels binnen in een restaurant?
Er zijn duidelijke richtlijnen voor de afstand tussen tafels. Als er triage gedaan is, mag bedienen binnen de 1,5 meter. Dus de ruimte tussen de tafels vormt het looppad. Het is wel handig om een centraal looppad te hebben voor binnenkomen en toiletgebruik.